Maciej Wiśniewski

aplikant adwokacki


m.wisniewski@zfrsa.pl

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Maciej Wiśniewski interesuje się prawem spółek handlowych oraz prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Włada biegle językiem angielskim.

Maciej Wiśniewski po­sia­da do­świad­cze­nie w za­kre­sie:

  • do­radz­twa w po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych – za­rów­no wie­rzy­cie­lom, jak i dłuż­ni­kom,       
  • do­radz­twa w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
  • bie­żą­cej ob­słu­gi praw­nej podmio­tów go­spo­dar­czych,
  • bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z Klien­ta­mi i syn­dy­ka­mi ma­sy upa­dło­ści,
  • przy­go­to­wy­wa­nia pro­jek­tów umów i pism pro­ce­so­wych, a tak­że ar­ty­ku­łów do pra­sy praw­ni­czej,
  • udzia­łu w ob­słu­dze praw­nej spół­ek.

Wspó­łau­tor pu­bli­ka­cji pod tytułem „Aktualne zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i ich wpływ na sprzedaż gruntów w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym", która ukazała się na łamach Monitora Pra­wa Ban­ko­we­go.

 

Powrót do Zespołu