Mateusz Medyński

licencjonowany doradca restrukturyzacyjny


m.medynski@zfrsa.pl

Prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy Na­dzor­czej Zim­mer­man i Wspól­ni­cy, Part­ner w Kan­ce­la­rii Zim­mer­man i Wspól­ni­cy sp.k.

Spe­cja­li­zu­je się w pra­wie upa­dło­ścio­wym i re­struk­tu­ry­za­cji, pra­wie spół­ek oraz mię­dzy­na­ro­do­wym pra­wie kor­po­ra­cyj­nym.

Po­sia­da bo­ga­te do­świad­cze­nie w za­kre­sie swo­ich spe­cja­li­za­cji, m.in.:

  • do­radz­twa w to­ku naj­więk­szych w kra­ju po­stę­po­wań na­praw­czych za­koń­czo­nych suk­ce­sem,
  • do­radz­twa w naj­więk­szych po­stę­po­wa­niach przed są­dem re­struk­tu­ry­za­cyj­nym i upa­dło­ścio­wym oraz trans­gra­nicz­nych po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych,
  • ne­go­cja­cji z wie­rzy­cie­la­mi, w tym in­sty­tu­cja­mi fi­nan­su­ją­cy­mi, ce­lem wy­pra­co­wa­nia po­ro­zu­mie­nia po­za­ukła­do­we­go,
  • za­rzą­dza­nia ze­spo­łem praw­ni­ków, księ­go­wych i ka­dry me­na­dżer­skiej na eta­pie przy­go­to­wy­wa­nia pro­po­zy­cji ukła­do­wych (pla­nów re­struk­tu­ry­za­cyj­nych) i klu­czo­wych pism skła­da­nych przed są­dem upa­dło­ścio­wym (re­struk­tu­ry­za­cyj­nym),
  • mię­dzy­na­ro­do­wych trans­ak­cjach fu­zji i prze­jęć (M&A), po­dzia­łu spół­ek oraz ich prze­kształ­ceń w ra­mach wie­lo­po­zio­mo­wych struk­tur hol­din­go­wych,
  • two­rze­niem, jak i li­kwi­do­wa­niem spół­ek ka­pi­ta­ło­wych oraz opty­ma­li­za­cji struk­tur grup ka­pi­ta­ło­wych,
  • usta­na­wia­nia, re­je­stra­cji i re­ali­za­cji za­bez­pie­czeń wie­rzy­tel­no­ści (za­sta­wy, za­sta­wy re­je­stro­we, prze­własz­cze­nie na za­bez­pie­cze­nie etc.) podmio­tów kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych oraz kre­owa­nia wie­lo­war­stwo­wych struk­tur za­bez­pie­cze­nia in­te­re­sów ma­jąt­ko­wych in­we­sto­rów,
  • do­radz­twa w za­kre­sie prze­pro­wa­dzo­nych z po­wo­dze­niem upa­dło­ści kon­su­menc­kich, za­rów­no pod sta­ry­mi jak i no­wy­mi prze­pi­sa­mi.

Jest au­to­rem licz­nych pu­bli­ka­cji uka­zu­ją­cych się w pra­sie ogól­no­pol­skiej i bran­żo­wej, w tym tłu­ma­cze­nia usta­wy pra­wo ban­ko­we (The Ban­king Law / Pra­wo Ban­ko­we, Bi­lin­gu­al edi­tion, C.H.Beck 2011). Pu­bli­ku­je m.in. w Mo­ni­to­rze Pra­wa Ban­ko­wego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, jest tak­że eks­per­tem Dzien­ni­ka Ga­ze­ty Praw­nej.

Powrót do Zespołu