Mateusz Medyński

licencjonowany doradca restrukturyzacyjny


m.medynski@zfrsa.pl

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zimmerman i Wspólnicy, Partner w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji, prawie spółek oraz międzynarodowym prawie korporacyjnym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie swoich specjalizacji, m.in.:

  • doradztwa w toku największych w kraju postępowań naprawczych zakończonych sukcesem,
  • doradztwa w największych postępowaniach przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz transgranicznych postępowaniach upadłościowych,
  • negocjacji z wierzycielami, w tym instytucjami finansującymi, celem wypracowania porozumienia pozaukładowego,
  • zarządzania zespołem prawników, księgowych i kadry menadżerskiej na etapie przygotowywania propozycji układowych (planów restrukturyzacyjnych) i kluczowych pism składanych przed sądem upadłościowym (restrukturyzacyjnym),
  • międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć (M&A), podziału spółek oraz ich przekształceń w ramach wielopoziomowych struktur holdingowych,
  • tworzeniem, jak i likwidowaniem spółek kapitałowych oraz optymalizacji struktur grup kapitałowych,
  • ustanawiania, rejestracji i realizacji zabezpieczeń wierzytelności (zastawy, zastawy rejestrowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie etc.) podmiotów krajowych i zagranicznych oraz kreowania wielowarstwowych struktur zabezpieczenia interesów majątkowych inwestorów,
  • doradztwa w zakresie przeprowadzonych z powodzeniem upadłości konsumenckich, zarówno pod starymi jak i nowymi przepisami.

Jest autorem licznych publikacji ukazujących się w prasie ogólnopolskiej i branżowej, w tym tłumaczenia ustawy prawo bankowe (The Banking Law / Prawo Bankowe, Bilingual edition, C.H.Beck 2011). Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej.

Powrót do Zespołu