dr Patryk Filipiak

doktor nauk prawnych,
licencjonowany doradca restrukturyzacyjny


p.filipiak@zfrsa.pl

Dok­tor na­uk praw­nych, li­cen­cjo­no­wa­ny do­rad­ca re­struk­tu­ry­za­cyj­ny. Pre­zes Za­rzą­du Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. Part­ner i za­ło­ży­ciel kan­ce­la­rii Fi­li­pia­kBa­bicz.

Współ­twór­ca no­we­go Pra­wa Re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go. Za prace legislacyjne w tym przedmiocie został odz­na­czo­ny me­da­lem Min.Spr. za za­słu­gi dla wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści.

Jest człon­kiem mię­dzy­na­ro­do­we­go sto­wa­rzy­sze­nia spe­cja­li­stów zaj­mu­ją­cych się upa­dło­ścią i re­struk­tu­ry­za­cją przed­się­biorstw INSOL EUROPE, Ze­spo­łu Mi­ni­stra Go­spo­dar­ki ds. Pra­wa Go­spo­dar­cze­go oraz Ze­spo­łu Mi­ni­stra Spra­wie­dli­wo­ści ds No­we­li­za­cji Pra­wa Upa­dło­ścio­we­go i Na­praw­cze­go. Ekspert Banku Światowego.

Wspó­łau­tor i re­dak­tor ko­men­ta­rza do prawa restrukturyzacyjnego, ko­men­ta­rza do  upa­dło­ści kon­su­menc­kiej i ko­men­ta­rza do  do roz­po­rzą­dze­nia 1346/2000 w spra­wie po­stę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go oraz kil­ku­dzie­się­ciu in­nych pu­bli­ka­cji z dzie­dzi­ny pra­wa go­spo­dar­cze­go.

Spe­cja­li­zu­je się w za­rzą­dza­niu kry­zy­so­wym, re­struk­tu­ry­za­cji za­gro­żo­nych podmio­tów go­spo­dar­czych, za­rzą­dza­niu ma­jąt­kiem nie­wy­pła­cal­nych firm i osób fi­zycz­nych oraz ochro­nie praw wie­rzy­cie­li w związ­ku z nie­wy­pła­cal­no­ścią ich dłuż­ni­ków.

Od mo­men­tu uzy­ska­nia li­cen­cji syn­dy­ka peł­nił funk­cje tym­cza­so­we­go nad­zor­cy są­do­we­go, nad­zor­cy, zarządcy lub syn­dy­ka w wie­lu po­stę­po­wa­niach pro­wa­dzo­nych przed są­dem upa­dło­ścio­wym. Do­ty­czy­ły one przed­się­biorstw dzia­ła­ją­cych w róż­nych bran­żach, m.in. bu­dow­la­nej, nie­ru­cho­mo­ścio­wej, spo­żyw­czej, han­dlu de­ta­licz­ne­go czy pro­duk­cji me­ta­li i wy­ro­bów z me­ta­li.

Po­sia­da bo­ga­te do­świad­cze­nie w za­kre­sie:

  • po­stę­po­wa­nia przed są­dem re­struk­tu­ry­za­cyj­nym i upa­dło­ścio­wym,
  • two­rze­nia i wdra­ża­nia pla­nów re­struk­tu­ry­za­cji,
  • po­zy­ski­wa­nia no­we­go fi­nan­so­wa­nia,
  • do­radz­twa kry­zy­so­we­go, w tym na rzecz du­żych, za­gro­żo­nych upa­dło­ścią, podmio­tów dzia­ła­ją­cych w for­mie grup ka­pi­ta­ło­wych z ka­pi­ta­łem za­gra­nicz­nym,
  • nad­zo­ru nad pra­wi­dło­wo­ścią pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej (do­świad­cze­nie zdo­by­wał peł­niąc funk­cję człon­ka rad nad­zor­czych, w tym spół­ki pu­blicz­nej)
  • ob­słu­dze spół­ek pra­wa han­dlo­we­go, w tym rów­nież spół­ek pu­blicz­nych z sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go (pro­jekt bu­do­wy naj­więk­szej w Eu­ro­pie elek­trow­ni kon­wen­cjo­nal­nej z ko­pal­nią wę­gla ka­mien­ne­go oraz pro­jek­ty bu­do­wy farm wia­tro­wych),
  • za­bez­pie­cze­nia ma­jąt­ku przed­się­bior­stwa przed znisz­cze­niem, uszko­dze­niem lub za­własz­cze­niem go przez oso­by po­stron­ne,
  • sza­co­wa­nia war­to­ści przed­się­biorstw oraz po­szcze­gól­nych skład­ni­ków ich ma­jąt­ku.

Wy­róż­nia się tak­że sze­ro­ką wie­dzą teo­re­tycz­ną, po­zwa­la­ją­cą na wy­ko­rzy­sta­nie pra­wa w naj­efek­tyw­niej­szy w da­nych wa­run­kach spo­sób. Jest wy­kła­dow­cą na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza, gdzie na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji wy­kła­da pra­wo upa­dło­ścio­we. Ja­ko pre­le­gent wy­stę­pu­je na kon­fe­ren­cjach i kon­gre­sach po­świę­co­nych Pra­wu upa­dło­ścio­wemu i re­struk­tu­ry­za­cji.

Powrót do Zespołu