dr Patryk Filipiak

doktor nauk prawnych,
kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny


p.filipiak@zfrsa.pl

Do­k­tor na­­uk pra­w­nych, kwalifikowany do­­ra­d­ca re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ny. Pre­­zes Za­­rzą­­du Zi­m­me­r­man Fi­­li­­piak Re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cja S.A. Par­t­ner i za­­ło­­ży­­ciel ka­n­ce­­la­­rii FILIPIAKBABICZ.

Wspó­ł­twó­r­ca no­­we­­go Pra­­wa Re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go. Za pra­ce le­gi­sla­cyj­ne w tym przedmio­cie zo­stał odz­na­­czo­­ny me­­da­­lem Min.Spr. za za­­słu­­gi dla wy­­mia­­ru spra­­wie­­dli­­wo­­­ści.

Jest czło­n­kiem mię­­dzy­­na­­ro­­do­­we­­go sto­­wa­­rzy­­sze­­nia spe­­cja­­li­­stów za­j­mu­­ją­­cych się upa­­dło­­­ścią i re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cją przed­się­­biorstw INSOL EUROPE, Ze­­spo­­łu Mi­­ni­­stra Go­­spo­­da­r­ki ds. Pra­­wa Go­­spo­­da­r­cze­­go oraz Ze­­spo­­łu Mi­­ni­­stra Spra­­wie­­dli­­wo­­­ści ds No­­we­­li­­za­­cji Pra­­wa Upa­­dło­­­ścio­­we­­go i Na­­pra­w­cze­­go. Ek­spert Ban­ku Świa­to­we­go. Członek Stowarzyszenia Praktyków restrukturyzacji oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda.

Wspó­­łau­­tor i re­­da­k­tor ko­­me­n­ta­­rza do pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go, ko­­me­n­ta­­rza do  upa­­dło­­­ści ko­n­su­­men­c­kiej i ko­­me­n­ta­­rza do  do roz­­po­­rzą­­dze­­nia 1346/2000 w spra­­wie po­­stę­­po­­wa­­nia upa­­dło­­­ścio­­we­­go. Współautor Systemu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz ki­l­ku­­dzie­­się­­ciu in­­nych pu­­bli­­ka­­cji z dzie­­dzi­­ny pra­­wa go­­spo­­da­r­cze­­go.

Spe­­cja­­li­­zu­­je się w za­­rzą­­dza­­niu kry­­zy­­so­­wym, re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cji za­­gro­­żo­­nych podmio­­tów go­­spo­­da­r­czych, za­­rzą­­dza­­niu ma­­ją­t­kiem nie­­wy­­pła­­ca­l­nych firm i osób fi­­zy­cz­nych oraz ochro­­nie praw wie­­rzy­­cie­­li w zwią­z­ku z nie­­wy­­pła­­ca­l­no­­­ścią ich dłu­ż­ni­­ków.

Od mo­­me­n­tu uzy­­ska­­nia li­­ce­n­cji sy­n­dy­­ka pe­ł­nił fun­k­cje ty­m­cza­­so­­we­­go nad­zo­r­cy są­­do­­we­­go, nad­zo­r­cy, za­rząd­cy lub sy­n­dy­­ka w wie­­lu po­­stę­­po­­wa­­niach pro­­wa­­dzo­­nych przed są­­dem upa­­dło­­­ścio­­wym. Do­­ty­­czy­­ły one przed­się­­biorstw dzia­­ła­­ją­­cych w ró­ż­nych bra­n­żach, m.in. bu­­do­w­la­­nej, nie­­ru­­cho­­mo­­­ścio­­wej, spo­­ży­w­czej, ha­n­dlu de­­ta­­li­cz­ne­­go czy pro­­du­k­cji me­­ta­­li i wy­­ro­­bów z me­­ta­­li.

Po­­sia­­da bo­­ga­­te do­­świa­d­cze­­nie w za­­kre­­sie:

  • po­­stę­­po­­wa­­nia przed są­­dem re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­nym i upa­­dło­­­ścio­­wym,
  • two­­rze­­nia i wdra­­ża­­nia pla­­nów re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cji,
  • po­­zy­­ski­­wa­­nia no­­we­­go fi­­na­n­so­­wa­­nia,
  • do­­ra­dz­twa kry­­zy­­so­­we­­go, w tym na rzecz du­­żych, za­­gro­­żo­­nych upa­­dło­­­ścią, podmio­­tów dzia­­ła­­ją­­cych w fo­r­mie grup ka­­pi­­ta­­ło­­wych z ka­­pi­­ta­­łem za­­gra­­ni­cz­nym,
  • nad­zo­­ru nad pra­­wi­­dło­­wo­­­ścią pro­­wa­­dze­­nia dzia­­ła­l­no­­­ści go­­spo­­da­r­czej (do­­świa­d­cze­­nie zdo­­by­­wał pe­ł­niąc fun­k­cję czło­n­ka rad nad­zo­r­czych, w tym spół­­ki pu­­bli­cz­nej)
  • ob­słu­­dze spół­­ek pra­­wa ha­n­dlo­­we­­go, w tym ró­w­nież spół­­ek pu­­bli­cz­nych z se­k­to­­ra ene­r­ge­­ty­cz­ne­­go (pro­­jekt bu­­do­­wy naj­wię­k­szej w Eu­­ro­­pie ele­k­tro­w­ni ko­n­we­n­cjo­­na­l­nej z ko­­pa­l­nią wę­­gla ka­­mie­n­ne­­go oraz pro­­je­k­ty bu­­do­­wy farm wia­­tro­­wych),
  • za­­be­z­pie­­cze­­nia ma­­ją­t­ku przed­się­­bio­r­stwa przed zni­sz­cze­­niem, uszko­­dze­­niem lub za­­w­ła­sz­cze­­niem go przez oso­­by po­­stro­n­ne,
  • sza­­co­­wa­­nia wa­r­to­­­ści przed­się­­biorstw oraz po­­sz­cze­­gó­l­nych skła­d­ni­­ków ich ma­­ją­t­ku.

Wy­­ró­ż­nia się ta­k­że sze­­ro­­ką wie­­dzą teo­­re­­ty­cz­ną, po­­zwa­­la­­ją­­cą na wy­­ko­­rzy­­sta­­nie pra­­wa w naj­e­fe­k­ty­w­nie­j­szy w da­­nych wa­­ru­n­kach spo­­sób. Jest adiunktem i wy­­kła­­do­w­cą na Uni­­we­r­sy­­te­­cie im. Ada­­ma Mi­c­kie­­wi­­cza, gdzie na Wy­­dzia­­le Pra­­wa i Ad­mi­­ni­­stra­­cji wy­­kła­­da pra­­wo upa­­dło­­­ścio­­we i restrukturyzacyjne. Ja­­ko pre­­le­­gent wy­­stę­­pu­­je na ko­n­fe­­re­n­cjach i ko­n­gre­­sach po­­świę­­co­­nych Pra­­wu upa­­dło­­­ścio­­wemu i re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cji.

Powrót do Zespołu