Dla inwestorów

Oglę­dzi­ny sa­mo­cho­du mar­ki Mer­ce­de­s-Benz – Pol­mos Jó­ze­fów sp. z o.o.

10.02.2023

Tym­cza­so­wy syn­dyk ma­sy upa­dło­ści Pol­mos Jó­ze­fów sp. z o.o. w upa­dło­ści za­wia­da­mia, że w związ­ku z pro­wa­dzo­nym prze­tar­giem na sprze­daż sa­mo­cho­du mar­ki Mer­ce­de­s-Benz, mo­del 316 Sprin­ter MR`06 E5 3.5t, rok pro­duk­cji 2011, nr re­je­stra­cyj­ny: WZ1984S, nr VIN:WDB9066351S552387, w dniu 15 lu­te­go 2023 r. (śro­da) o go­dzi­nie 9:00 moż­li­we bę­dzie do­ko­na­nie oglę­dzin ru­cho­mo­ści przy ul. Sien­nic­kiej 10 w War­sza­wie. Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne udzia­łem w oglę­dzinach pro­szo­ne są o uprzed­ni kon­takt pod nr 22 46 88 409.