Dla inwestorów

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości GO Sport Polska sp. z o.o.

15.12.2022

Syndyk masy upadłości GO Sport Polska sp. z o.o. w upadłości ogłasza o zamiarze sprzedaży składników wchodzących w skład masy upadłości, którymi są wszystkie aktywa obrotowe stanowiące towary (w tym odzież oraz sprzęt sportowy) i wyposażenie sklepów oraz innych środków trwałych, umieszczone w spisie inwentarza (spis ruchomości objętych) pod nr 1.1 – nr 1.25. (dalej jako: „Ruchomości”)

Zgodnie ze sporządzonym opisem i oszacowaniem składników masy upadłości, wartość likwidacyjna Ruchomości wynosi 22.481.114,80 zł netto. Wycena Ruchomości znajduje się w aktach postępowania upadłościowego, a ponadto zostanie udostępniona osobom zainteresowanym elektronicznie po wskazaniu podmiotu zainteresowanego nabyciem wraz z adresem e-mail do korespondencji.

Cena wywoławcza za Ruchomości wynosi 23.784.187,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i zero groszy).

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2022 r. Oferty należy składać w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty pisemne należy składać na adres ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa, a oferty elektroniczne na adres: warszawa@zfrsa.pl.

W przypadku wpłynięcia co najmniej jednej oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza (tj. 23.784.187,00 zł netto), Syndyk przeprowadza aukcję. Aukcja zostanie przeprowadzona w terminie 3 (trzech) dni od upływu terminu na składanie ofert, tj. w dniu 27 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka przy ul. Wspólnej 70 piętro IX w Warszawie. Oferenci mogą wziąć udział w Aukcji osobiście oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w trybie online, za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Warunkiem przeprowadzenia aukcji jest wpływ co najmniej jednej ważnej oferty spełniającej wszystkie wymogi regulaminu.

Sprzedaż prowadzona jest na postawie decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 18 listopada 2022 r., nr DNK7.8652.921.2022 zezwalającej syndykowi na sprzedaż składników masy upadłości oraz postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 14 grudnia 2022 r. o wyrażeniu zgody na sprzedaż z wolnej ręki.

Załączniki:

Regulamin sprzedaży 

Postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 14 grudnia 2022 r.