Dla inwestorów

Ogłoszenie syndyka masy upadłości GO SPORT POLSKA SP. O.O. w upadłości dotyczące procesu sprzedaży majątku spółki

17.10.2022

Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000028260 (dalej: Spółka lub Go Sport), jako Syndyk Masy Upadłości w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (dalej: Syndyk lubSprzedający), zapraszam wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w procesie sprzedaży majątku Spółki, tj. wszystkich aktywów obrotowych stanowiących towary (w tym odzież oraz sprzęt sportowy) i wyposażenia sklepów oraz innych środków trwałych (dalej jako „Majątek Go Sport”).

 1. Zasady komunikacji

Zgłoszenia zainteresowania udziałem w procesie sprzedaży Majątku Go Sport należy kierować na adres e-mail: gsp@zfrsa.pl lub do sekretariatu Syndyka pod numerem telefonu: (0048) 22 46 88 409 w godzinach od 10:00 do 16:00 w terminie do 24 października 2022 r.

 1. Pytania dotyczące procesu sprzedaży należy kierować na adres e-mail: gsp@zfrsa.pl

Proces sprzedaży Majątku Go Sport

Po przekazaniu zgłoszenia zainteresowania udziałem w procesie sprzedaży potencjalny nabywca otrzyma projekt umowy o zachowaniu poufności. Po przekazaniu przez potencjalnego nabywcę podpisanego zobowiązania do zachowania poufności udzielony zostanie dostęp do Virtual Data Room („VDR”), który będzie zawierał dane i informacje na temat oferowanego do sprzedaży majątku Go Sport.

W ramach procesu sprzedaży Majątku GO Sport preferowane będą oferty kompleksowe, tj. obejmujące ofertę na zakup towarów, jaki i wyposażenia sklepów.

 1. Harmonogram procesu sprzedaży Majątku Go Sport

Czynność / Okres

Zgłoszenie zainteresowania udziałem w procesie sprzedaży — od 18 do 24 października 2022 roku

Analiza danych udostępnionych na VDR — od 25 października do 2 listopada 2022 roku

Złożenie ofert wiążących na zakup Majątku Go Sport — 3 listopada 2022 roku

Wybór oferty przez Sprzedającego celem przedłożenia jej do akceptacji właściwym organom — 4 listopada 2022 roku

Pozyskanie zgód wymaganych dla zawarcia umowy sprzedaży — do 4 grudnia 2022 roku

Zawarcie umowy sprzedaży Majątku Go Sport — do 16 grudnia 2022 roku

 1. Forma oraz zawartość oferty wiążącej

Oferty wiążące na zakup Majątku Go Sport powinny być sporządzone na piśmie i opatrzone własnoręcznym podpisem lub sporządzone elektronicznie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty pisemne należy składać na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa, a oferty elektroniczne na adres: gsp@zfrsa.pl

Oferty wiążące na zakup Majątku Go Sport zainteresowanych nabywców powinny zawierać:

 1. Wskazanie ceny po jakiej nabywca jest gotów nabyć Majątek Go Sport, w tym w ofercie należy wskazać osobno cenę nabycia towarów (w tym odzieży oraz sprzętu sportowego) oraz cenę nabycia wyposażenia sklepów oraz innych środków trwałych;
 1. Wskazanie szczegółowych informacji na temat źródeł finansowania transakcji zakupu majątku Spółki wraz z potwierdzeniem możliwości zapewnienia ich dostępności w momencie zapewniającym niezakłóconą realizację harmonogramu procesu sprzedaży;
 1. Oświadczenie nabywcy, że nabywca jest świadomy, iż pełna cena nabycia musi być uiszczona na wskazany przez Syndyka rachunek bankowy, rachunek escrow lub depozyt notarialny przed datą zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku rachunku escrow lub depozytu notarialnego jedynym warunkiem zwalniającym środki na rzecz Syndyka jest przedłożenie zawartej umowy sprzedaży);
 1. Oświadczenie nabywcy, że nabywca w całości pokrywa koszty zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;
 1. Oświadczenie nabywcy, że nabywca jest świadomy, iż zawarcia umowy sprzedaży wymaga uzyskania zgody właściwych organów, w tym sędziego-komisarza oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
 1. Oświadczenie nabywcy, że nabywca jest świadomy, iż sprzedaż Majątku Go Sport następuje trybie przepisów ustawy Prawo upadłościowego, a więc ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, a rękojmia za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona;
 1.  Oświadczenie nabywcy, że nabywca jest świadomy, iż Syndyk w każdym momencie może zrezygnować z zawarcia umowy sprzedaży;
 1. Wskazanie przedstawicieli nabywcy, którzy będą uprawnieni do udzielania informacji na temat i odpowiadania na pytania co do złożonej oferty.
 1. Dodatkowe zastrzeżenia

Sprzedaż może nastąpić na rzecz podmiotu, który zaoferował najkorzystniejsze warunki zakupu Majątku Go Sport, w tym najwyższą cenę. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wyboru oferty wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 10% wartości netto na rachunek bankowy masy upadłości. W razie braku wpłaty kaucji zabezpieczającej Syndyk może wybrać inną ofertę. Syndyk może w każdym czasie nie przyjąć złożonej oferty.

Dla zawarcia umowy konieczne jest uprzednie uzyskanie prawem wymaganych zezwoleń obejmujących zgodę Sędziego-komisarza na sprzedaż składników masy upadłości GO Sport Polska w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt  WA1M/GUp/16/2022 oraz zezwolenia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Ogłoszenie syndyka masy upadłości GO SPORT POLSKA SP. Z O.O. w upadłości dotyczące zmiany harmonogramu procesu sprzedaży majątku spółki

Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000028260 (dalej: Spółka lub Go Sport), jako Syndyk Masy Upadłości w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (dalej: Syndyk lub Sprzedający), informuję o zmianie terminu wyboru oferty najkorzystniejszej w prowadzonym procesie sprzedaży Majątku Go Sport na dzień 10 listopada 2022 r.

W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram procesu w taki sposób, że termin wyboru oferty najkorzystniejszej ustala się na dzień 10 listopada 2022 r.

Poniżej aktualny harmonogram procesu sprzedaży Majątku Go Sport

Wybór oferty przez Sprzedającego celem przedłożenia jej do akceptacji właściwym organom – 10 listopada 2022 roku

Pozyskanie zgód wymaganych dla zawarcia umowy sprzedaży — do 4 grudnia 2022 roku

Zawarcie umowy sprzedaży Majątku Go Sport — do 16 grudnia 2022 roku