Dla inwestorów

Ogłoszenie syndyka masy upadłości GO SPORT POLSKA SP. Z O.O. w upadłości dotyczące zmiany harmonogramu procesu sprzedaży majątku spółki

08.11.2022

Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000028260 (dalej: Spółka lub Go Sport), jako Syndyk Masy Upadłości w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (dalej: Syndyk lub Sprzedający), informuję o zmianie terminu wyboru oferty najkorzystniejszej w prowadzonym procesie sprzedaży Majątku Go Sport na dzień 10 listopada 2022 r.

W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram procesu w taki sposób, że termin wyboru oferty najkorzystniejszej ustala się na dzień 10 listopada 2022 r.

Poniżej aktualny harmonogram procesu sprzedaży Majątku Go Sport

Wybór oferty przez Sprzedającego celem przedłożenia jej do akceptacji właściwym organom – 10 listopada 2022 roku

Pozyskanie zgód wymaganych dla zawarcia umowy sprzedaży — do 4 grudnia 2022 roku

Zawarcie umowy sprzedaży Majątku Go Sport — do 16 grudnia 2022 roku