Dla inwestorów

Ogłoszenie syndyka masy upadłości GO SPORT POLSKA SP. Z O.O. w upadłości dotyczące zmiany harmonogramu procesu sprzedaży majątku spółki

02.11.2022

Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000028260 (dalej: Spółka lub Go Sport), jako Syndyk Masy Upadłości w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (dalej: Syndyk lub Sprzedający), informuję o zmianie terminu złożenia ofert wiążących. Oferty wiążące można składać do 4 listopada 2022 r. do końca dnia. W związku z powyższym zmianie ulega również termin wyboru oferty najkorzystniejszej.

Poniżej aktualny harmonogram procesu sprzedaży Majątku Go Sport

Złożenie ofert wiążących na zakup Majątku Go Sport — do 4 listopada 2022 roku

Wybór oferty przez Sprzedającego celem przedłożenia jej do akceptacji właściwym organom – 7 listopada 2022 roku

Pozyskanie zgód wymaganych dla zawarcia umowy sprzedaży — do 4 grudnia 2022 roku

Zawarcie umowy sprzedaży Majątku Go Sport — do 16 grudnia 2022 roku