Dla Inwestorów

Przetarg na dzierżawę przedsiębiorstwa Polmos Józefów [zakończony]

31.05.2022

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia o prowadzonym przetargu na dzierżawę przedsiębiorstwa Polmos Józefów.

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa przedsiębiorstwa Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Józefowie w rozumieniu art. 551 k.c., w skład której wchodzą:

   a) własność budynków oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętych Księgami Wieczystymi WA1P/00038032/5, WA1P/00058471/0, WA1P/00091006/3, WA1P/00103142/6, WA1P/00105276/8, WA1P/00041538/6, WA1P/00038804/8;

   b) własność budynku o pow. użytkowej 662 m2 położonego przy ul. Fabrycznej 2G, SHR Płochocin, na działce nr 19/67, o pow. 3682 m2, dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr WA1P/00105276/8,

   c) niewyodrębniony lokal nr 9 o pow. użytkowej 69,58 m2 położony w budynku przy ul. Fabrycznej 9, SHR Płochocin, dla nieruchomości - budynku położonego na działkach nr 3/6 i 3/10 prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr WA1P/00041432/3;

   d) wszystkie instalacje oraz infrastruktura, a także ruchomości niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej i handlowej, zlokalizowane na nieruchomościach składających się na terenie przedsiębiorstwa Polmos Józefów. przy uwzględnieniu wyłączeń opisanych w warunkach przetargu.

2. Zainteresowani winni składać oferty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. na adres: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. – Tymczasowy Syndyk Masy Upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Józefowie, ul. Wspólna 70, piętro IX, 00-687 Warszawa, dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA DZIERŻAWĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w postępowaniu upadłościowym Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Józefowie (decyduje data wpływu oferty do biura, nie zaś data nadania oferty).

UWAGA:  Przedłużenie terminu dla składania ofert - Przetarg na dzierżawę przedsiębiorstwa
Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia, iż działając w oparciu o § 7 ust. 5 punkt c) Regulaminu przetargu podjął decyzję o przedłużeniu terminu do składania ofert pisemnych do dnia 8 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Warunki przetargu