Dla inwestorów

Prze­targ na sprze­daż na­leż­no­ści

12.01.2023

Syn­dyk ma­sy upa­dło­ści Eu­ro­po­les sp. z o.o. w upa­dło­ści sprze­daż z wol­nej rę­ki:

  1. na­leż­no­ści han­dlo­we o war­to­ści no­mi­nal­nej 2.531.226,07 zł;
  2. rosz­cze­nia od­szko­do­waw­cze osza­co­wa­ne na kwo­tę 5.000 zł.

Ce­na wy­wo­ław­cza wy­no­si 10.000 zł net­to.

Ofer­ty pi­sem­ne na­le­ży skła­dać w ter­mi­nie do 15 lu­te­go 2023 r. na ad­res: ul. Wspól­na 70 pię­tro IX, 00-687 War­sza­wa.

Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje o sprze­da­ży: http://zim­mer­man­fi­li­piak.pl/

Kon­takt: war­sza­wa­@z­fr­sa.pl oraz 22 46 88 409.

Do po­bra­nia:

1. re­gu­la­min prze­tar­gu

2. wy­ce­na na­leż­no­ści

3. wzór ofer­ty