Dla inwestorów

Prze­targ na sprze­daż ru­cho­mo­ści – Pol­mos Jó­ze­fów sp. z o.o.

31.01.2023

Tym­cza­so­wy Syn­dyk ma­sy upa­dło­ści Pol­mos Jó­ze­fów spół­ka z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią w upa­dło­ści ogła­sza, w to­ku po­stę­po­wa­nia upa­dło­ściowego to­czą­ce­go się przed Są­dem Re­jo­no­wym dla m.st. War­sza­wy w War­sza­wie, XVIII Wy­dział Go­spo­dar­czy, sygn. XVIII GUp 518/19, sprze­daż z wol­nej rę­ki, w try­bie nie­ogra­ni­czo­ne­go prze­tar­gu pi­sem­ne­go:

– sa­mo­cho­du oso­bo­we­go mar­ki Mer­ce­de­s-Benz, mo­del 316 Sprin­ter MR`06 E5 3.5t, rok pro­duk­cji 2011, nr re­je­stra­cyj­ny: WZ1984S, nr VIN: WDB9066351S552387.

Ce­na wy­wo­ław­cza przedmio­tu prze­tar­gu wy­no­si 19.600,00 zł net­to (słow­nie: dzie­więt­na­ście ty­się­cy sześć­set zło­tych 00/100).

Ofer­ty pi­sem­ne lub w for­mie elek­tro­nicz­nej, spo­rzą­dzo­ne zgod­nie z re­gu­la­mi­nem prze­tar­gu, na­le­ży skła­dać w ter­mi­nie do dnia 17 lu­te­go 2023 r., na ad­res: ul. Wspól­na 70 pię­tro IX; 00-687 War­sza­wa lub war­sza­wa­@z­fr­sa.pl

Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje o sprze­da­ży na stro­nie in­ter­ne­to­wej: http://zim­mer­man­fi­li­piak.pl/ w za­kład­ce „Dla in­we­sto­ró­w”.

Kon­takt ma­ilo­wy: war­sza­wa­@z­fr­sa.pl 

Kontakt telefoniczny: tel.: +48 22 46 88 409 lub 606 849 099

Do pobrania:

  1. Regulamin przetargu
  2. Wycena samochodu
  3. Wzór oferty