Dla inwestorów

Prze­targ na sprze­daż udzia­łów w spół­ce z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią w to­ku po­stę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go Ka­ta­rzy­ny Wa­siak

24.02.2023

Syn­dyk ma­sy upa­dło­ści Ka­ta­rzy­ny Wa­siak, oso­by fi­zycz­nej nie­pro­wa­dzą­cej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, ogła­sza, w to­ku po­stę­po­wa­nia upa­dło­ściowego to­czą­ce­go się przed Są­dem Re­jo­no­wym dla m.st. War­sza­wy w War­sza­wie, XIX Wy­dział Go­spo­dar­czy, sygn. WA2M/GUp/2/2022, sprze­daż z wol­nej rę­ki, w try­bie nie­ogra­ni­czo­ne­go prze­tar­gu pi­sem­ne­go:

– 19.163 udzia­łów w „Pol­ski Expres­s” spół­ka z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią w li­kwi­da­cji, za­re­je­stro­wa­nej w re­je­strze przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod nr 0000085954. Spół­ce nada­no nu­mer REGON: 01069039100000 oraz NIP: 5261000071.

Ce­na wy­wo­ław­cza przedmio­tu prze­tar­gu wy­no­si 1,00 zł (słow­nie: je­den zło­ty 00/100).

Ofer­ty pi­sem­ne, spo­rzą­dzo­ne zgod­nie z re­gu­la­mi­nem prze­tar­gu, na­le­ży skła­dać w ter­mi­nie do dnia 22 mar­ca 2023 r., na ad­res: ul. Wspól­na 70 pię­tro IX; 00-687 War­sza­wa.

Do udzia­łu w prze­tar­gu zo­sta­ną do­pusz­cze­ni wy­łącz­nie Ci ofe­ren­ci, któ­rzy pra­wi­dło­wo wy­peł­nią wszyst­kie wy­mo­gi wska­za­ne w re­gu­la­mi­nie prze­tar­gu.

Kon­takt ma­ilo­wy: Bar­tosz.sie­ra­kow­ski­@zim­mer­man.com.pl

Kon­takt te­le­fo­nicz­ny: tel.: 22 46 81 211

 

Do po­bra­nia:

Obwiesz­cze­nie po­sta­no­wie­nia o ogło­sze­niu upa­dło­ści

Re­gu­la­min prze­tar­gu

Wy­ce­na udzia­łów

Wzór ofer­ty