Dla inwestorów

Przetarg na sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zakończony

14.09.2022

Syndyk masy upadłości Anny Czerwińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki:

30 udziałów w AuditGo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łbiska (gm. Piaseczno) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000909301, o wartości rynkowej 61,20 zł każdy i o łącznej wartości rynkowej 1.836,00 zł (słownie złotych: tysiąc osiemset trzydzieści sześć).

Cena wywoławcza wynosi 1.836,00 zł netto.

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 29 września 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży na stronie internetowej: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt: e-mail: Bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl oraz tel. +48 22 46 81 211.

Do pobrania:

1. Postanowienie

2. Regulamin przetargu

3. Umowa AuditGo sp. z o.o.

4. Wycena udziałów

5. Wzór oferty