Dla inwestorów

Syndyk sprzeda galerię handlową

03.06.2024

Syndyk masy upadłości SORBITOWER sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo upadłego, na które składa się:

  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Centrum Handlowo-Usługowym Milo-Park Bogatynia, położonej przy ul. Daszyńskiego 41B, gmina Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 31/10, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00036097/8,
  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Daszyńskiego, gmina Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 31/11, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00056214/1,

Cena wywoławcza za przedsiębiorstwo wynosi 15.814.000,00 zł (piętnaście milionów osiemset czternaście tysięcy złotych 00/100).

Nieruchomości wchodzące w skład Przedsiębiorstwa stanowią składniki masy upadłości SORBITOWER sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie z uwagi na bezskuteczność czynności rozporządzenia Nieruchomościami wobec masy upadłości na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzmieniu sprzed 01 grudnia 2021 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późń. zm., dalej jako: „p.u.”), co zostało potwierdzone prawomocnymi postanowieniami Sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym SORBITOWER sp. z o.o. z dnia 22 lutego 2022 r. oraz 13 kwietnia 2022 r. wydanymi na podstawie art. 134 ust. 1a p.u. Powyższe oznacza, że Syndyk jest uprawniony do rozporządzenia Nieruchomościami, mimo że Upadły nie jest użytkownikiem wieczystym Nieruchomości, a w dziale II ksiąg wieczystych Nieruchomości jako użytkownik wieczysty wskazany jest podmiot trzeci (beneficjent bezskutecznej czynności prawnej).

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych przez syndyka w regulaminie przetargu. Regulamin dostępny na stronie internetowej: https://zimmermanfilipiak.pl/dlainwestorow/

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa może zostać udostępniona dla zainteresowanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane na adres e-mail syndyka: sorbitower@zfrsa.pl

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2024 r. do godz. 12:00 na adres: Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.

Kontakt: sorbitower@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

  1. Regulamin przetargu
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3