Dla inwestorów

Trzeci przetarg na sprzedaż udziałów w nieruchomościach

03.07.2024

Trzeci przetarg na sprzedaż udziałów w nieruchomościach, organizowany przez syndyka masy upadłości w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym wobec Krystyny Makowieckiej-Rucińskiej (WA2M/GUp-s/117/2022)

Syndyk masy upadłości Krystyny Makowieckiej-Rucińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, w toku postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym, sygn. WA2M/GUp-s/117/2022, sprzedaż z wolnej ręki, w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego, łącznie udziałów w dwóch nieruchomościach:

(A)     udział w wysokości 1/48 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną nr 61 z obrębu 3-07-13 położonej przy ul. Osady Ojców 6 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: WA6M/00193082/6, którego wartość likwidacyjna została oszacowana na kwotę ok. 18 000,00 zł,

(B)     udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 188/7 położonej w Mierzwicach Nowych, gminie Sarnaki, powiecie Łosickim, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi księgę wieczystą o numerze: SI2S/00017738/1, którego wartość likwidacyjna została oszacowana na kwotę ok. 5 000,00 zł,

– zwane dalej jako: „Przedmiot Przetargu”.

Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu (tj. łącznie obu powyższych udziałów w nieruchomościach) wynosi 9 200,00 zł netto (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Oferty pisemne, sporządzone zgodnie z regulaminem przetargu, należy składać w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r., na adres: Aleje Jerozolimskie 81; 02-001 Warszawa.

Na żądanie osób zainteresowanych, za wcześniejszym, co najmniej 2-dniowym uprzedzeniem, Syndyk udostępni do wglądu oszacowanie (opinia skrócona o wartości Przedmiotu Przetargu). Syndyk udostępnia oszacowanie w formie elektronicznej.

Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni wyłącznie Ci oferenci, którzy prawidłowo wypełnią wszystkie wymogi wskazane w regulaminie przetargu.

Kontakt mailowy: warszawa@zfrsa.pl

Kontakt telefoniczny: tel.: 22 46 81 211

Do pobrania:

Regulamin przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3