Dla inwestorów

Trzeci przetarg na sprzedaż udziału w spadku po Krzysztofie Makowieckim w wysokości 1/9 części

03.07.2024

Trzeci przetarg na sprzedaż udziału w spadku po Krzysztofie Makowieckim w wysokości 1/9 części, organizowany w toku postępowania upadłościowego Krystyny Makowieckiej-Rucińskiej

Syndyk masy upadłości Krystyny Makowieckiej-Rucińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, w toku postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym, sygn. WA2M/GUp-s/117/2022, sprzedaż z wolnej ręki, w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego:

– udziału w spadku po Krzysztofie Makowieckim w wysokości 1/9 części, wchodzącego do masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Krystyny Makowieckiej-Rucińskiej.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 9 934,80 zł netto (dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 80/100).

Oferty pisemne, sporządzone zgodnie z regulaminem przetargu, należy składać w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r., na adres: Aleje Jerozolimskie 81; 02-001 Warszawa.

Na żądanie osób zainteresowanych, za wcześniejszym, co najmniej 2-dniowym uprzedzeniem, Syndyk udostępni do wglądu oszacowanie przedmiotu przetargu. Syndyk udostępnia oszacowanie w formie elektronicznej.

Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni wyłącznie Ci oferenci, którzy prawidłowo wypełnią wszystkie wymogi wskazane w regulaminie przetargu.

Kontakt mailowy: warszawa@zfrsa.pl

Kontakt telefoniczny: tel.: 22 46 81 211

Do pobrania:

Regulamin przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3