Dla mediów

Sza­now­ni Pań­stwo,

uła­twia­my do­stęp do in­for­ma­cji i eks­per­tów Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. Za­pra­sza­my do ko­rzy­sta­nia z ma­te­ria­łów do­stępnych w na­szym Biu­rze Pra­so­wym.

Je­śli po­trze­bu­ją Pań­stwo od nas ja­kich­kol­wiek in­nych opi­nii lub ko­men­ta­rzy eks­perc­kich, pro­si­my o kon­takt ma­ilo­wy lub te­le­fo­nicz­ny.

Do pobrania:

 • Informacje prasowe

  • 26.03.2021

   Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA - Grupa Piotr i Paweł – sąd oddalił zażalenia na zatwierdzenie układuPobierz
  • 01.02.2019

   Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA - Plan restrukturyzacyjny dla "RUCH" SAPobierz
  • 14.04.2016

   Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA – pierwsze postępowanie sanacyjne w PoznaniuPobierz
  • 04.11.2015

   Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA - nowy podmiot na rynku usług restrukturyzacyjnychPobierz
 • Piotr Zimmerman

  Pobierz notkę lub zdjęcie

 • dr Patryk Filipiak

  Pobierz zdjęcie

 • dr Bartosz Sierakowski

  Pobierz zdjęcie

 • Anna Michalska

  Pobierz notkę lub zdjęcie

Ewa Gajewska

PR Manager
ILC Innovative Lawyers' Consultants