Nota prawna

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie 
ul. Wspólna 70 piętro IX
00-687 Warszawa 

KRS: 0000591282
NIP: 7010527681
kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (wpłacony w całości) 

Aktualne dane ujawniane w rejestrze przedsiębiorców KRS znajdziesz TUTAJ.

Informacje na temat zasad RODO kliknij TUTAJ.

 

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

14.12.2020

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związ­ku z wej­ściem w ży­cie usta­wy z dnia 30 sierp­nia 2019 r. o zmia­nie usta­wy Ko­deks spół­ek han­dlo­wych oraz nie­któ­rych in­nych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), da­lej ja­ko „Usta­wa”, Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie (da­lej ja­ko: „Spół­ka”), in­for­mu­je ak­cjo­na­riu­szy o wpro­wa­dze­niu do pol­skie­go po­rząd­ku praw­ne­go obo­wiąz­ko­wej de­ma­te­ria­li­za­cji ak­cji spół­ek, któ­ra ozna­cza za­stą­pie­nie pa­pie­ro­wej for­my ak­cji za­pi­sem elek­tro­nicz­nym w re­je­strze ak­cjo­na­riu­szy pro­wa­dzo­nym przez podmiot, o któ­rym mo­wa w art. 3281 § 2 Ko­deksu spół­ek han­dlo­wych w brzmie­niu okre­ślo­nym Usta­wą.

Zgod­nie z wpro­wa­dzo­ny­mi zmia­na­mi moc obo­wią­zu­ją­cych do­ku­men­tów ak­cji wy­da­nych przez Spół­kę wy­ga­sa z mo­cy pra­wa z dniem 1 mar­ca 2021 r. Po tym dniu ak­cje nie bę­dą do­ku­men­tem po­twier­dza­ją­cym sta­tus ak­cjo­na­riu­sza, lecz wy­łącz­nie do­ku­men­tem do­wo­do­wym, nie­zbęd­nym do ak­tu­ali­za­cji elek­tro­nicz­ne­go re­je­stru ak­cjo­na­riu­szy.Na­to­miast po dniu 1 mar­ca 2026 r. na­stą­pi utra­ta ochro­ny praw człon­kow­skich przez ak­cjo­na­riu­szy, któ­rych do­ku­men­ty ak­cji nie zo­sta­ły zło­żo­ne w spół­ce i nie zo­sta­ły uję­te w elek­tro­nicz­nym re­je­strze ak­cjo­na­riu­szy.

W związ­ku z po­wyż­szy­mi zmia­na­mi, za­rząd Spół­ki wzy­wa wszyst­kich ak­cjo­na­riu­szy do zło­że­nia do­ku­men­tów ak­cji naj­póź­niej do dnia 31 grud­nia 2020 r. w sie­dzi­bie Spół­ki: ul. Wspól­na 70 pię­tro IX w War­sza­wie, tak by mo­gły być prze­kształ­co­ne w for­mę za­pi­su elek­tro­nicz­ne­go. Zło­że­nie do­ku­men­tów ak­cji w Spół­ce od­by­wa się za pi­sem­nym po­twier­dze­niem wy­da­nym ak­cjo­na­riu­szo­wi.

 

30.11.2020

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związ­ku z wej­ściem w ży­cie usta­wy z dnia 30 sierp­nia 2019 r. o zmia­nie usta­wy Ko­deks spół­ek han­dlo­wych oraz nie­któ­rych in­nych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), da­lej ja­ko „Usta­wa”, Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie (da­lej ja­ko: „Spół­ka”), in­for­mu­je ak­cjo­na­riu­szy o wpro­wa­dze­niu do pol­skie­go po­rząd­ku praw­ne­go obo­wiąz­ko­wej de­ma­te­ria­li­za­cji ak­cji spół­ek, któ­ra ozna­cza za­stą­pie­nie pa­pie­ro­wej for­my ak­cji za­pi­sem elek­tro­nicz­nym w re­je­strze ak­cjo­na­riu­szy pro­wa­dzo­nym przez podmiot, o któ­rym mo­wa w art. 3281 § 2 Ko­deksu spół­ek han­dlo­wych w brzmie­niu okre­ślo­nym Usta­wą.

Zgod­nie z wpro­wa­dzo­ny­mi zmia­na­mi moc obo­wią­zu­ją­cych do­ku­men­tów ak­cji wy­da­nych przez Spół­kę wy­ga­sa z mo­cy pra­wa z dniem 1 mar­ca 2021 r. Po tym dniu ak­cje nie bę­dą do­ku­men­tem po­twier­dza­ją­cym sta­tus ak­cjo­na­riu­sza, lecz wy­łącz­nie do­ku­men­tem do­wo­do­wym, nie­zbęd­nym do ak­tu­ali­za­cji elek­tro­nicz­ne­go re­je­stru ak­cjo­na­riu­szy.Na­to­miast po dniu 1 mar­ca 2026 r. na­stą­pi utra­ta ochro­ny praw człon­kow­skich przez ak­cjo­na­riu­szy, któ­rych do­ku­men­ty ak­cji nie zo­sta­ły zło­żo­ne w spół­ce i nie zo­sta­ły uję­te w elek­tro­nicz­nym re­je­strze ak­cjo­na­riu­szy.

W związ­ku z po­wyż­szy­mi zmia­na­mi, za­rząd Spół­ki wzy­wa wszyst­kich ak­cjo­na­riu­szy do zło­że­nia do­ku­men­tów ak­cji naj­póź­niej do dnia 31 grud­nia 2020 r. w sie­dzi­bie Spół­ki: ul. Wspól­na 70 pię­tro IX w War­sza­wie, tak by mo­gły być prze­kształ­co­ne w for­mę za­pi­su elek­tro­nicz­ne­go. Zło­że­nie do­ku­men­tów ak­cji w Spół­ce od­by­wa się za pi­sem­nym po­twier­dze­niem wy­da­nym ak­cjo­na­riu­szo­wi.

 

16.11.2020

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związ­ku z wej­ściem w ży­cie usta­wy z dnia 30 sierp­nia 2019 r. o zmia­nie usta­wy Ko­deks spół­ek han­dlo­wych oraz nie­któ­rych in­nych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), da­lej ja­ko „Usta­wa”, Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie (da­lej ja­ko: „Spół­ka”), in­for­mu­je ak­cjo­na­riu­szy o wpro­wa­dze­niu do pol­skie­go po­rząd­ku praw­ne­go obo­wiąz­ko­wej de­ma­te­ria­li­za­cji ak­cji spół­ek, któ­ra ozna­cza za­stą­pie­nie pa­pie­ro­wej for­my ak­cji za­pi­sem elek­tro­nicz­nym w re­je­strze ak­cjo­na­riu­szy pro­wa­dzo­nym przez podmiot, o któ­rym mo­wa w art. 3281 § 2 Ko­deksu spół­ek han­dlo­wych w brzmie­niu okre­ślo­nym Usta­wą.

Zgod­nie z wpro­wa­dzo­ny­mi zmia­na­mi moc obo­wią­zu­ją­cych do­ku­men­tów ak­cji wy­da­nych przez Spół­kę wy­ga­sa z mo­cy pra­wa z dniem 1 mar­ca 2021 r. Po tym dniu ak­cje nie bę­dą do­ku­men­tem po­twier­dza­ją­cym sta­tus ak­cjo­na­riu­sza, lecz wy­łącz­nie do­ku­men­tem do­wo­do­wym, nie­zbęd­nym do ak­tu­ali­za­cji elek­tro­nicz­ne­go re­je­stru ak­cjo­na­riu­szy.Na­to­miast po dniu 1 mar­ca 2026 r. na­stą­pi utra­ta ochro­ny praw człon­kow­skich przez ak­cjo­na­riu­szy, któ­rych do­ku­men­ty ak­cji nie zo­sta­ły zło­żo­ne w spół­ce i nie zo­sta­ły uję­te w elek­tro­nicz­nym re­je­strze ak­cjo­na­riu­szy.

W związ­ku z po­wyż­szy­mi zmia­na­mi, za­rząd Spół­ki wzy­wa wszyst­kich ak­cjo­na­riu­szy do zło­że­nia do­ku­men­tów ak­cji naj­póź­niej do dnia 31 grud­nia 2020 r. w sie­dzi­bie Spół­ki: ul. Wspól­na 70 pię­tro IX w War­sza­wie, tak by mo­gły być prze­kształ­co­ne w for­mę za­pi­su elek­tro­nicz­ne­go. Zło­że­nie do­ku­men­tów ak­cji w Spół­ce od­by­wa się za pi­sem­nym po­twier­dze­niem wy­da­nym ak­cjo­na­riu­szo­wi.

 

02.11.2020

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związ­ku z wej­ściem w ży­cie usta­wy z dnia 30 sierp­nia 2019 r. o zmia­nie usta­wy Ko­deks spół­ek han­dlo­wych oraz nie­któ­rych in­nych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), da­lej ja­ko „Usta­wa”, Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie (da­lej ja­ko: „Spół­ka”), in­for­mu­je ak­cjo­na­riu­szy o wpro­wa­dze­niu do pol­skie­go po­rząd­ku praw­ne­go obo­wiąz­ko­wej de­ma­te­ria­li­za­cji ak­cji spół­ek, któ­ra ozna­cza za­stą­pie­nie pa­pie­ro­wej for­my ak­cji za­pi­sem elek­tro­nicz­nym w re­je­strze ak­cjo­na­riu­szy pro­wa­dzo­nym przez podmiot, o któ­rym mo­wa w art. 3281 § 2 Ko­deksu spół­ek han­dlo­wych w brzmie­niu okre­ślo­nym Usta­wą.

Zgod­nie z wpro­wa­dzo­ny­mi zmia­na­mi moc obo­wią­zu­ją­cych do­ku­men­tów ak­cji wy­da­nych przez Spół­kę wy­ga­sa z mo­cy pra­wa z dniem 1 mar­ca 2021 r. Po tym dniu ak­cje nie bę­dą do­ku­men­tem po­twier­dza­ją­cym sta­tus ak­cjo­na­riu­sza, lecz wy­łącz­nie do­ku­men­tem do­wo­do­wym, nie­zbęd­nym do ak­tu­ali­za­cji elek­tro­nicz­ne­go re­je­stru ak­cjo­na­riu­szy. Na­to­miast po dniu 1 mar­ca 2026 r. na­stą­pi utra­ta ochro­ny praw człon­kow­skich przez ak­cjo­na­riu­szy, któ­rych do­ku­men­ty ak­cji nie zo­sta­ły zło­żo­ne w spół­ce i nie zo­sta­ły uję­te w elek­tro­nicz­nym re­je­strze ak­cjo­na­riu­szy.

W związ­ku z po­wyż­szy­mi zmia­na­mi, za­rząd Spół­ki wzy­wa wszyst­kich ak­cjo­na­riu­szy do zło­że­nia do­ku­men­tów ak­cji naj­póź­niej do dnia 31 grud­nia 2020 r. w sie­dzi­bie Spół­ki: ul. Wspól­na 70 pię­tro IX w War­sza­wie, tak by mo­gły być prze­kształ­co­ne w for­mę za­pi­su elek­tro­nicz­ne­go. Zło­że­nie do­ku­men­tów ak­cji w Spół­ce od­by­wa się za pi­sem­nym po­twier­dze­niem wy­da­nym ak­cjo­na­riu­szo­wi.

 

30.09.2020

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA S.A. DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związ­ku z wej­ściem w ży­cie usta­wy z dnia 30 sierp­nia 2019 r. o zmia­nie usta­wy Ko­deks spół­ek han­dlo­wych oraz nie­któ­rych in­nych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), da­lej ja­ko „Usta­wa”, Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. z sie­dzi­bą w War­sza­wie (da­lej ja­ko: „Spół­ka”), in­for­mu­je ak­cjo­na­riu­szy o wpro­wa­dze­niu do pol­skie­go po­rząd­ku praw­ne­go obo­wiąz­ko­wej de­ma­te­ria­li­za­cji ak­cji spół­ek, któ­ra ozna­cza za­stą­pie­nie pa­pie­ro­wej for­my ak­cji za­pi­sem elek­tro­nicz­nym w re­je­strze ak­cjo­na­riu­szy pro­wa­dzo­nym przez podmiot, o któ­rym mo­wa w art. 3281  § 2 Ko­deksu spół­ek han­dlo­wych w brzmie­niu okre­ślo­nym Usta­wą.
 
Zgod­nie z wpro­wa­dzo­ny­mi zmia­na­mi moc obo­wią­zu­ją­cych do­ku­men­tów ak­cji wy­da­nych przez Spół­kę wy­ga­sa z mo­cy pra­wa z dniem 1 mar­ca 2021 r. Po tym dniu ak­cje nie bę­dą do­ku­men­tem po­twier­dza­ją­cym sta­tus ak­cjo­na­riu­sza, lecz wy­łącz­nie do­ku­men­tem do­wo­do­wym, nie­zbęd­nym do ak­tu­ali­za­cji elek­tro­nicz­ne­go re­je­stru ak­cjo­na­riu­szy. Na­to­miast po dniu 1 mar­ca 2026 r. na­stą­pi utra­ta ochro­ny praw człon­kow­skich przez ak­cjo­na­riu­szy, któ­rych do­ku­men­ty ak­cji nie zo­sta­ły zło­żo­ne w spół­ce i nie zo­sta­ły uję­te w elek­tro­nicz­nym re­je­strze ak­cjo­na­riu­szy. 
 
W związ­ku z po­wyż­szy­mi zmia­na­mi, za­rząd Spół­ki wzy­wa wszyst­kich ak­cjo­na­riu­szy do zło­że­nia do­ku­men­tów ak­cji naj­póź­niej do dnia 31 grud­nia 2020 r. w sie­dzi­bie Spół­ki: ul. Wspól­na 70 pię­tro IX w War­sza­wie, tak by mo­gły być prze­kształ­co­ne w for­mę za­pi­su elek­tro­nicz­ne­go. Zło­że­nie do­ku­men­tów ak­cji w Spół­ce od­by­wa się za pi­sem­nym po­twier­dze­niem wy­da­nym ak­cjo­na­riu­szo­wi.