Inne postępowania

Postępowania

Aluna International Trade and Development Group sp. z o.o. sp.k.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

wobec spółki Aluna International Trade and Development Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bytkowie, ul. Obornika 11/13 (62-090), KRS: 495553, prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne pod sygn. akt PO1P/GRz-nu/106/2023. W dniu 26 kwietnia 2023 roku ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Nadzorca układu wspólnie z Dłużnikiem wyznaczył dzień układowy na 26 kwietnia 2023 roku.

Na podstawie zawartej umowy funkcję nadzorcy układu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka Aluna International Trade and Development Group sp. z o.o. sp.k. nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Nadzorcy układu.

Akta sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (KRZ) pod sygnaturą PO1P/GRz-nu/106/2023. Dodatkowo akta sprawy udostępnia się w biurze Nadzorcy układu oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Nadzorca układu wskazuje adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, adres poczty elektronicznej: alunainfo@zfrsa.pl oraz numer telefonu: 537 408 403.

Obwieszczenie


13.02.2024

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. informuje, że postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzone wobec dłużnika Aluna International Trade and Development Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bytkowie (KRS: 0000495553) na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne postępowanie o zatwierdzenie układu zakończyło się, wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 24 października 2023 r. o zatwierdzenia układu, wydanego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt: PO1P/GRz/114/2023. Informacja o postanowieniu w przedmiocie zatwierdzenia układu zostało obwieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (nr obwieszczenia: 20231211/00049).

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu, tj. z dniem 6 grudnia 2023 r. zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne, a dotychczasowy nadzorca układu, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 p.r.).

06.07.2023

Głosowanie nad układem: materiały do wierzycieli

+

Nadzorca układu Aluna International Trade and Development Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w restrukturyzacji zawiadamia, iż rozpoczęło się głosowanie nad układem w toku postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania o zatwierdzenie układu).

W załączeniu Nadzorca przedstawia:

1) zawiadomienie o głosowaniu wraz z instrukcją założenia konta w KRZ oraz instrukcją oddania głosu;

2) propozycje układowe;

3) wzór karty do głosowania;

4) opinię o możliwości wykonania układu;

5) plan restrukturyzacyjny;

6) test prywatnego wierzyciela;

7) pełnomocnictwo do oddania głosu w systemie KRZ.

W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pełnomocnictwa do oddaniu głosu przez wskazanego pełnomocnika, uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej, niepodpisanej karty do głosowania wraz z oryginałem pełnomocnictwa na adres:

r.pr. Jacek Buch

ul. Szeroka 34A

55-010 Radwanice