Inne postępowania

Postępowania

Dayli Polska Sp. z o.o.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście

Szanowni Państwo,

informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dokonał zmiany zarządcy w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Dayli Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (sygn. akt VIII GRs 1/16) poprzez wyznaczenie do pełnienia funkcji zarządcy spółki PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000546300) w miejsce dotychczasowego zarządcy – spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie.

Zatem we wszystkich sprawach, związanych z Dayli Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji, uprzejmie prosimy o kontakt z nowym Zarządcą – spółką PMR Restrukturyzacje S.A.

Dane kontaktowe PMR Restrukturyzacje S.A.:

www.pmr-restrukturyzacje.pl

ul. Emilii Plater 28, piętro II, 00-688 Warszawa

T: 22-30-05-105
F: 22-30-05-106
dayli@pmr-restrukturyzacje.pl

24.05.2016

Informacja dot. wniosku o zmianę zarządcy

+

Informujemy, że Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., po głębokiej analizie sytuacji  spółki Dayli Polska Sp. z o.o., złożyła wniosek o zmianę zarządcy w postępowaniu sanacyjnym tej spółki.  Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i 24 maja 2016 r. Sąd dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dokonał zmiany zarządcy w postępowaniu sanacyjnym. Nowym zarządcą została spółka PMR Restrukturyzacje S.A.

Przebieg postępowania sanacyjnego Dayli jest nierozerwalnie związany z dalszym losem spółek z grupy Kerdos, które podobnie jak Dayli przechodzą niezwykle trudny okres. Szansą dla spółek  jest otwarcie postępowania sanacyjnego spółki Dayli, co nastąpiło w dniu 11 maja 2016 r.

Nie ulega wątpliwości, że efektywna restrukturyzacja Dayli, będącej głównym składnikiem majątku spółki Kerdos, jest warunkiem efektywnej restrukturyzacji Kerdos.

Natomiast dla Dayli jedyną szansą na prawidłowe przeprowadzenie restrukturyzacji jest skorzystanie ze wsparcia inwestorów. W przedmiotowej sytuacji oznacza to pomoc właściciela Dayli, będącego największym akcjonariuszem spółki Kerdos. Otwarcie postępowania sanacyjnego Kerdos ma zatem ten skutek, iż czynności zarządcy dokonane w jedynym z postępowań sanacyjnych pośrednio lub bezpośrednio wywołują skutki także w drugim. W ocenie spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. powierzenie jednemu podmiotowi funkcji zarządcy w obu postępowaniach sanacyjnych, jest zatem więcej niż uzasadnione. Jednocześnie ZFR podkreśla, że niezwykle istotnym elementem dla przebiegu postępowania sanacyjnego Dayli jest kwestia współdziałania z właścicielami restrukturyzowanej spółki.  Tylko zakładane dotychczas wsparcie finansowe procesu sanacyjnego ze strony właścicieli, daje jakiekolwiek szanse na powodzenie restrukturyzacji.

Wpływ na decyzję o złożeniu wniosku o zmianę zarządcy ma także postawa największego wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo na majątku Dayli. Jest on również skłonny podjąć próbę kontynuowania restrukturyzacji spółki przez nowego zarządcę. Pomimo licznych trudności zaistniałych podczas sanacji Dayli nadal wydaje się, że pod pewnymi warunkami restrukturyzacja spółki będzie bardziej opłacalna dla jej wierzycieli, niż dochodzenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym.

Konsekwencje umorzenia postępowania, zarówno dla całości przedsiębiorstwa dłużnika oraz dla jego wierzycieli, mogą być na tyle poważne, iż nawet w przypadku niewielkich szans powodzenia restrukturyzacji przy zmienionym zarządzie i (warunkowym) wsparciu właściciela, w opini ZFR podejmowanie próby dalszego prowadzenia postępowania sanacyjnego jest  jedynym racjonalnym rozwiązaniem.

Analiza głównych założeń nowego planu restrukturyzacyjnego przedstawionego przez dłużnika – pod warunkiem zapewnienia zaopatrzenia sklepów Dayli w towar przeznaczony na sprzedaż – prowadzi do wniosku, że jego prawidłowe wdrożenie przy wsparciu finansowym przez właściciela (jak to przewiduje aktualny plan restrukturyzacyjny) może stanowić pozytywny bodziec restrukturyzacyjny dla całego przedsiębiorstwa.

Złożenie przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wniosku o zmianę zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Dayli jest zatem logiczną konsekwencją opisanych okoliczności. Nieuzasadnione byłoby rozdzielenie funkcji zarządcy w postępowaniach sanacyjnych prowadzonych wobec spółek powiązanych w takim stopniu jak Dayli i Kerdos. Zmiana zarządcy w postępowaniu prowadzonym wobec Dayli nie powinna wpłynąć na jego przebieg, a nowy zarządcajest w opinii ZFR gotowy do prawidłowego kontynuowania niniejszego postępowania i jak nakazuje mu zasada troski o interes wszystkich uczestników postępowania, zarządca opuścił swe stanowisko w świadomości przekazania funkcji podmiotowi kompetentnemu, który kontynuował będzie proces restrukturyzacji Spółki.

24.05.2016

Zmiana zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Dayli Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji

+

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dokonał zmiany zarządcy w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Dayli Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (sygn. akt VIII GRs 1/16) poprzez wyznaczenie do pełnienia funkcji zarządcy spółki PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000546300) w miejsce dotychczasowego zarządcy – spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie.

W związku z powyższym, we wszystkich sprawach, związanych z Dayli Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, uprzejmie prosimy o kontakt z nowym Zarządcą – spółką PMR Restrukturyzacje S.A.

Dane kontaktowe PMR Restrukturyzacje S.A.:

ul. Emilii Plater 28, piętro II
00-688 Warszawa
 
T: +48 22 300 51 04
T: +48 22 300 51 05
F: +48 22 300 51 06 (fax)
E: kancelaria@pmr-restrukturyzacje.pl

01.04.2016

Informacja Zarządcy dot. wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego Dayli Polska Sp. z o.o.

+

W dniu 1 kwietnia 2016 r. złożony został przez Zarządcę wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego Dayli Polska Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka).

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. został wyznaczony Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym Spółki na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 1 lutego 2016 r. (sygn. akt VIII GR 1/16).

Wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego  jest, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,  jednym z podstawowych instrumentów zapewniających bezpieczeństwo wierzycielom restrukturyzowanego dłużnika. Prawo restrukturyzacyjne daje dłużnikowi możliwość bardzo łatwego doprowadzenia do otwarcia postępowania sanacyjnego i pełną ochronę przed wierzycielami przez 12 miesięcy, ale tylko pod warunkiem zachowania zdolności do bieżącego pokrywania kosztów i zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania.

Obowiązkiem zarządcy jest kontrola tego stanu rzeczy i złożenie wniosku o umorzenie postępowania  niezwłocznie, gdy stanie się oczywiste, iż dłużnik utracił zdolność regulowania tych kosztów. W ten sposób Zarządca realizuje swój obowiązek dbałości o interes wierzycieli i zapobieżenia dalszemu uszczuplaniu majątku dłużnika.

Miarą należytego wykonywania obowiązków Zarządcy, którymi są  działania w interesie wierzycieli niewypłacalnego dłużnika, jest szybkie  zdiagnozowanie sytuacji. Konsekwencją jest złożenie wniosku o umorzenie postępowania, gdy tylko oczywiste stanie się, że dłużnik nie ma zdolności wykonania planu restrukturyzacyjnego, jak i pokrywania bieżących kosztów swojej działalności.

W wypadku Dayli Polska sp. z o.o. bezpośrednią przyczynę niepowodzenia planu restrukturyzacyjnego stanowi brak udzielenia przez właściciela Spółki finansowania na zakup towarów o wartości minimum 4,5 mln zł, pomimo wcześniejszych deklaracji i takiego zapisu w planie restrukturyzacyjnym. Z kolei zaproponowane gwarancje okazały się dla dostawców niewystarczające, a sprzedaż w warunkach komisu nie dała szans na osiągniecie obrotów i marż wystarczających do pokrycia kosztów zatrudnienia, nie mówiąc o czynszach i innych kosztach utrzymania sklepów. Oznaczało to konieczność złożenia wniosku o umorzenie postępowanie restrukturyzacyjnego.

Zarządca informuje, że złożenie wniosku nie oznacza definitywnego (ani natychmiastowego) zakończenia procesu restrukturyzacji. W chwili obecnej nadal trwają rozmowy z właścicielem Spółki i podmiotami trzecimi ws. dofinansowania, tak by możliwe było uregulowanie wszystkich bieżących (a zaległych) zobowiązań narosłych po dniu 1 lutego br. O ile w najbliższych dniach Spółce zostanie przywrócona zdolność do niezakłóconej działalności, możliwe będzie kontynuowanie procesu restrukturyzacji.

26.02.2016

Obejmowanie majątku Spółki oraz przejmowanie środków od komorników

+

Jako Zarządca jesteśmy obecnie w trakcie obejmowania majątku Spółki oraz przejmowania środków od komorników.
Priorytetem Zarządcy jest odzyskanie środków Spółki w celu pilnej wypłaty należnych wynagrodzeń oraz uregulowania czynszów najmu oraz należnych kosztów funkcjonowania Spółki oraz opłat za miesiąc luty 2016 r.
Jednocześnie Zarządca pracuje nad planem restrukturyzacji oraz sporządza spis majątku a także spis wierzytelności Spółki.

Zarządca przypomina, iż zgodnie z obowiązującym prawem od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego niedozwolone jest wszczynanie jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych w stosunku do majątku spółki oraz dokonywanie jakichkolwiek czynności w postępowaniach zawieszonych z tym dniem.

Jednocześnie Zarządca wskazuje, iż zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 1 lutego 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.