Inne postępowania

Postępowania

Energomontaż-Północ Gdynia S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

wobec spółki Energomontaż-Północ Gdynia spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Handlowa 19 (81-061), KRS: 0000563117, prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne pod sygn. akt: GD1G/GRz-nu/29/2023. Postępowanie to prowadzone jest jako postępowanie o zatwierdzenie układu.

Na podstawie zawartej umowy funkcję nadzorcy układu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka Energomontaż-Północ Gdynia nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

Dzień układowy został wyznaczony na 23 lutego 2023 roku. Akta sprawy udostępnia się w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 9:00-14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy.

Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, a także energomontaz@zfrsa.pl oraz numer telefonu: 537 408 403.


15.01.2024

Zakończenie postępowania

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. informuje, że postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzone wobec dłużnika Energomontaż-Północ Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS 0000563117) na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, zakończyło się, wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 26 października 2023 r. o zatwierdzenia układu, wydanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt: GD1G/GRz/47/2023.

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu, tj. z dniem 10 listopada 2023 r. zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne, a dotychczasowy nadzorca układu, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 p.r.).