Inne postępowania

Postępowania

ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A.

Status: W toku

Szanowni Państwo,

wobec spółki ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 41A (00-042 Warszawa), KRS: 0000406661, prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne pod sygn. akt: WA1M/GRz-nu/80/2024. Postępowanie to prowadzone jest jako postępowanie o zatwierdzenie układu.

Na podstawie zawartej umowy funkcję nadzorcy układu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. w restrukturyzacji nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

Dzień układowy został wyznaczony na 20 lutego 2024 r. Akta sprawy udostępnia się w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 09:00-14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, a także poznan@zfrsa.pl oraz numer telefonu: 537 408 403.


26.04.2024

Głosowanie nad układem - materiały dla wierzycieli

+

Nadzorca układu ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A. w restrukturyzacji zawiadamia, iż rozpoczęło się głosowanie nad układem w toku postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania o zatwierdzenie układu).

W załączeniu Nadzorca układu przedstawia:

propozycje układowe,

wzór karty do głosowania,

instrukcję głosowania,

instrukcję głosowania w j. angielskim,

instrukcja założenia konta w systemie – Krajowy Rejestr Zadłużonych,

instrukcja założenia konta w systemie – Krajowy Rejestr Zadłużonych w j. angielskim.

W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pełnomocnictwa do oddaniu głosu przez wskazanego pełnomocnika, uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej, podpisanej karty do głosowania wraz z oryginałem pełnomocnictwa na adres wskazany w zawiadomieniu do wierzycieli.