Inne postępowania

Kontakt:

ezo@zfrsa.pl

Postępowania

EZO S.A.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Szanowni Państwo,

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 4 listopada 2016 r. otwarto postępowanie sanacyjne EZO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została zarządcą w tym postępowaniu. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Piotr Pełczyński. Sprawa toczy się pod sygnaturą X GRs 15/16.

Z dniem wydania przez Sąd ww. postanowienia, Spółka utraciła prawo zarządu oraz prawo korzystania z mienia wchodzącego w skład masy sanacyjnej i rozporządzania nim. Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wpływa jednak negatywnie na działalność Spółki. Od dnia 4 listopada 2016 r. zarządca będzie kontynuował działalność gospodarczą Spółki, realizował umowy oraz zawierał nowe kontrakty. Zgodnie z art. 230 i 313 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zarządca w ciągu 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego złoży sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny.

Jednocześnie Zarządca wskazuje, iż zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 4 listopada 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: ezo@zfrsa.pl.