Inne postępowania

Kontakt:

poznan@zfrsa.pl

Postępowania

Fabryka Mebli Mikołajczyk sp. z o.o.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 26 listopada 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 229/ 2021 (6374), poz. 73908, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Fabryki Mebli Mikołajczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrowicach (KRS: 0000296490; dalej „Spółka”). Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) – jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego na dzień 23 listopada 2021 r., zobowiązania powstałe przed dniem 23 listopada 2021 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 23 listopada 2021 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli to: poznan@zfrsa.pl oraz a.michalska@zfrsa.pl

Obwieszczenie


11.08.2022

Zakończenie postępowania

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. informuje, że postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzone wobec dłużnika FMM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Fabryka Mebli Mikołajczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Piotrowicach (KRS 0000296490) na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętymi skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zostało zakończone wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 20 maja 2022 r. o zatwierdzeniu układu, wydanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XI GRz 179/21.

Z dniem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego dotychczasowy nadzorca układu, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 p.r.).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania oraz objęciu funkcji nadzorcy układu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 145/2022 (6544) z dnia 28 lipca 2022 roku pod poz. 40161.

25.03.2022

Wniosek o zatwierdzenie układu

+

Nadzorca układu informuje, że w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Fabryka Mebli Mikołajczyk sp. z o.o. stwierdził przyjęcie układu.

W dniu 25 marca 2022 r. Dłużnik złożył do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wniosek o zatwierdzenie układu.

Nadzorca układu opublikuje komunikat o rozstrzygnięciu w przedmiocie rozpoznania układu po jego doręczeniu.

Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt: XI GRz 179/21.