Inne postępowania

Postępowania

Firma Budowlana ANTCZAK sp. z o. o. w restrukturyzacji

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

 

wobec spółki Firmy Budowlanej ANTCZAK sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Metalowców 13-19, KRS 0000138888, prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne pod sygn. akt: KZ1A/GRz-nu/62/2023. W dniu 1 września 2023 roku ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Dłużnik wyznaczył dzień układowy na 1 września 2023 roku.

Na podstawie zawartej umowy funkcję nadzorcy układu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka Firma Budowlana ANTCZAK sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Nadzorcy układu.

Akta sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (KRZ) pod sygnaturą KZ1A/GRz-nu/62/2023. Dodatkowo akta sprawy udostępnia się w biurze Nadzorcy układu oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy.

Nadzorca układu wskazuje adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, adres poczty elektronicznej: fbantczak@zfrsa.pl oraz numer telefonu: 537 408 403.

 

Obwieszczenie