Inne postępowania

Postępowania

Fitnessclinc sp. z o.o.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

wobec spółki Fitnessclinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. W. Sikorskiego 11/42 (39-400), KRS: 0000695271, prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne pod sygn. akt: RZ1Z/GRz-nu/54/2022. Postępowanie to prowadzone jest jako postępowanie o zatwierdzenie układu.

Na podstawie zawartej umowy funkcję nadzorcy układu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka Fitnessclinic nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

Dzień układowy został wyznaczony na 10 listopada 2022 r. Akta sprawy udostępnia się w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 9:00-14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, a także fitnessclinic@zfrsa.pl oraz numer telefonu: 537 408 403.


16.03.2023

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego

+

Nadzorca układu zawiadamia, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu Fitnessclinic sp. z o.o. nie doszło do przyjęcia układu.

Z dniem 10 marca 2023 r. wygasły z mocy prawa skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.