Inne postępowania

Postępowania

Fundusz Mikro Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy Status: wtoku

Szanowni Państwo,

informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 21 października 2021 r. (sygn. akt: XVIII GR 96/21) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki FUNDUSZ MIKRO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000105527) – dalej również jako „Spółka”. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni Asesor Sądowy Olga Nowosad.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Fundusz Mikro sp. z o.o. Spółka – tak jak dotychczas – prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko Funduszowi Mikro sp. z o.o.) oraz tym, że zobowiązania powstałe przed dniem 21 października 2021 r. będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby w najbliższych tygodniach).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością Funduszu Mikro sp. z o.o. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: funduszmikro@zfrsa.pl

Postanowienie


10.06.2022

Uprawomocnienie postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

+

Szanowni Państwo,

Nadzorca sądowy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Funduszu Mikro sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: XVIII GRp 15/21) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2022 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 9 maja 2022 r. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Wobec złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Funduszu Mikro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mimo prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, nadzorca sądowy będzie pełnił swoją funkcję do dnia ogłoszenia upadłości, albo do dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu uproszczonego wniosku albo jego odrzuceniu, albo o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości.

26.05.2022

Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

+

Szanowni Państwo,

Nadzorca sądowy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Funduszu Mikro sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: XVIII GRp 15/21) podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 maja 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, umorzył postępowanie restrukturyzacyjne. Obwieszczenie o treści postanowienia w ww. przedmiocie ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 26 maja 2022 r. – poz. 28573 (MSiG nr 101/2022).

Obwieszczenie

15.02.2022

"Obwieszczenie w MSiG o treści postanowienia Sędziego-komisarza w przedmiocie określenia trybu głosowania nad układem

+

Szanowni Państwo,

Nadzorca sądowy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Funduszu Mikro sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: XVIII GRp 15/21) podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 stycznia 2022 roku, Sędzia-komisarz postanowił, że głosowanie nad układem w ramach ww. postępowania odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Obwieszczenie o treści ww. postanowienia Sędziego-komisarza ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 15 lutego 2022 r. – poz. 8741 (MSiG nr 31/2022).

Pełna treść postanowienia Sędziego-komisarza została zamieszczona w ww. obwieszczeniu, które znajduje się w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Obwieszczenie

15.02.2022

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu przez nadzorcę sądowego do akt postępowania spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych

+

Szanowni Państwo,

Nadzorca sądowy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Funduszu Mikro sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że do akt sprawy zawisłej pod sygn. akt: XVIII GRp 15/21 w dniu 1 grudnia 2021 r. złożone zostały spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Obwieszczenie o złożeniu ww. dokumentów do akt postępowania ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 15 lutego 2022 r. – poz. 8737 (MSiG nr 31/2022).

Obwieszczenie