Inne postępowania

Postępowania

GGH Management 10

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

w dniu 20 października 2022 r. w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych, ukazało się obwieszczenie nr 20221020/00223 o ustaleniu dnia układowego GGH Management 10 (KRS: 0000654184; dalej „Spółka”). Postępowanie to prowadzone jest jako postępowanie o zatwierdzenie układu z opcją układu częściowego (WA1M/GRz-nu/154/2022).

Na podstawie umowy zawartej z doradcą restrukturyzacyjnym funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z ustaleniem dnia układowego na dzień 20 października 2022 r., akta sprawy udostępnia się w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 9:00-14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, a także gghmanagement10@zfrsa.pl oraz numer telefonu: 537 408 403.

Obwieszczenie