Inne postępowania

Kontakt:

gsp@zfrsa.pl

Postępowania

GO Sport Polska sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy z dnia 29 lipca 2022 roku została ogłoszona upadłość GO Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Upadły”), sygn. akt: WA1M/GU/203/2022.

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została syndykiem w niniejszym postępowaniu.

W punkcie II postanowienia o ogłoszeniu upadłości Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze.

Termin dla dokonywania zgłoszeń wierzytelności upływa 29 sierpnia 2022 r. Zgłoszenie wierzytelności po upływie tego terminu wiąże się z koniecznością poniesienia zryczałtowanej opłaty za spóźnione zgłoszenie.

Wszyscy wierzyciele (prowadzący działalność gospodarczą oraz konsumenci) powinni kierować zgłoszenia wierzytelności do sprawy WA1M/GUp-Zw/16/2022 poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) https://krz.ms.gov.pl/

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: WA1M/GUp/16/2022, przy czym zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać pod sygnaturą: WA1M/GUp-Zw/16/2022

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: gsp@zfrsa.pl

Obwieszczenie


19.01.2023

Aktualizacja opłaty za spóźnione zgłoszenia wierzytelności

+

Uprzejmie informujemy, iż przy dokonywaniu spóźnionych zgłoszeń wierzytelności po dniu 31 grudnia 2022 r. obowiązuje zaktualizowana opłata za spóźnione zgłoszenia wierzytelności w wysokości 1 010,49 zł.

Aktualizacja wysokości opłaty za spóźnione zgłoszenie wierzytelności dokonywana jest co roku, na podstawie art. 235 p.u., w zależności od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Mając na względzie, że w III kwartale 2022 r. przeciętne miesięcznego wynagrodzenie wyniosło 6 736,60 zł opłata ryczałtowa stanowiąca równowartość 15 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi od dnia 1 stycznia 2023 r. 1 010,49 zł.

Zryczałtowane koszty należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości.

DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca przelewu: GO Sport Polska sp. z o.o. w upadłości

Nr rachunku bankowego: 61194012100100701100100000

Kwota: 1 010,49 zł Tytuł: sygn. WA1M/GUp/16/2022 opłata za spóźnione zgłoszenie wierzytelności (imię i nazwisko lub nazwa wierzyciela)

Błędne dokonanie wpłaty na rachunek Sądu nie zwalnia wierzyciela z ponownego dokonania opłaty na prawidłowy rachunek masy upadłości.

15.12.2022

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości GO Sport Polska sp. z o.o.

+

Syndyk masy upadłości GO Sport Polska sp. z o.o. w upadłości ogłasza o zamiarze sprzedaży składników wchodzących w skład masy upadłości, którymi są wszystkie aktywa obrotowe stanowiące towary (w tym odzież oraz sprzęt sportowy) i wyposażenie sklepów oraz innych środków trwałych, umieszczone w spisie inwentarza (spis ruchomości objętych) pod nr 1.1 – nr 1.25. (dalej jako: „Ruchomości)

Zgodnie ze sporządzonym opisem i oszacowaniem składników masy upadłości, wartość likwidacyjna Ruchomości wynosi 22.481.114,80 zł netto. Wycena Ruchomości znajduje się w aktach postępowania upadłościowego, a ponadto zostanie udostępniona osobom zainteresowanym elektronicznie po wskazaniu podmiotu zainteresowanego nabyciem wraz z adresem e-mail do korespondencji.

Cena wywoławcza za Ruchomości wynosi 23.784.187,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i zero groszy).

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2022 r. Oferty należy składać w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty pisemne należy składać na adres ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa, a oferty elektroniczne na adres: warszawa@zfrsa.pl.

W przypadku wpłynięcia co najmniej jednej oferty z ceną nie niższą niż cena wywoławcza (tj. 23.784.187,00 zł netto), Syndyk przeprowadza aukcję. Aukcja zostanie przeprowadzona w terminie 3 (trzech) dni od upływu terminu na składanie ofert, tj. w dniu 27 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00 w kancelarii Syndyka przy ul. Wspólnej 70 piętro IX w Warszawie. Oferenci mogą wziąć udział w Aukcji osobiście oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w trybie online, za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Warunkiem przeprowadzenia aukcji jest wpływ co najmniej jednej ważnej oferty spełniającej wszystkie wymogi regulaminu.

Sprzedaż prowadzona jest na postawie decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 18 listopada 2022 r., nr DNK7.8652.921.2022 zezwalającej syndykowi na sprzedaż składników masy upadłości oraz postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 14 grudnia 2022 r. o wyrażeniu zgody na sprzedaż z wolnej ręki.

08.11.2022

Ogło­sze­nie syn­dy­ka ma­sy upa­dło­ści GO SPORT POLSKA SP. Z O.O. w upa­dło­ści do­ty­czą­ce zmia­ny har­mo­no­gra­mu pro­ce­su sprze­da­ży ma­jąt­ku spół­ki

+

Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000028260 (dalej: Spółka lub Go Sport), jako Syndyk Masy Upadłości w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (dalej: Syndyk lub Sprzedający), informuję o zmianie terminu wyboru oferty najkorzystniejszej w prowadzonym procesie sprzedaży Majątku Go Sport na dzień 10 listopada 2022 r.

W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram procesu w taki sposób, że termin wyboru oferty najkorzystniejszej ustala się na dzień 10 listopada 2022 r.

Poniżej aktualny harmonogram procesu sprzedaży Majątku Go Sport

Wybór oferty przez Sprzedającego celem przedłożenia jej do akceptacji właściwym organom – 10 listopada 2022 roku

Pozyskanie zgód wymaganych dla zawarcia umowy sprzedaży — do 4 grudnia 2022 roku

Zawarcie umowy sprzedaży Majątku Go Sport — do 16 grudnia 2022 roku

02.11.2022

Ogłoszenie syndyka masy upadłości GO SPORT POLSKA SP. Z O.O. w upadłości dotyczące zmiany harmonogramu procesu sprzedaży majątku spółki

+

Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000028260 (dalej: Spółka lub Go Sport), jako Syndyk Masy Upadłości w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (dalej: Syndyk lub Sprzedający), informuję o zmianie terminu złożenia ofert wiążących. Oferty wiążące można składać do 4 listopada 2022 r. do końca dnia. W związku z powyższym zmianie ulega również termin wyboru oferty najkorzystniejszej.

Poniżej aktualny harmonogram procesu sprzedaży Majątku Go Sport

Złożenie ofert wiążących na zakup Majątku Go Sport — do 4 listopada 2022 roku

Wybór oferty przez Sprzedającego celem przedłożenia jej do akceptacji właściwym organom – 7 listopada 2022 roku

Pozyskanie zgód wymaganych dla zawarcia umowy sprzedaży — do 4 grudnia 2022 roku

Zawarcie umowy sprzedaży Majątku Go Sport — do 16 grudnia 2022 roku

18.10.2022

Ogłoszenie syndyka masy upadłości GO SPORT POLSKA SP. Z O.O. w upadłości dotyczące procesu sprzedaży majątku spółki

+

Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000028260 (dalej: Spółka lub Go Sport), jako Syndyk Masy Upadłości w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (dalej: Syndyk lubSprzedający), zapraszam wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w procesie sprzedaży majątku Spółki, tj. wszystkich aktywów obrotowych stanowiących towary (w tym odzież oraz sprzęt sportowy) i wyposażenia sklepów oraz innych środków trwałych (dalej jako „Majątek Go Sport”).

 1. Zasady komunikacji

Zgłoszenia zainteresowania udziałem w procesie sprzedaży Majątku Go Sport należy kierować na adres e-mail: gsp@zfrsa.pl lub do sekretariatu Syndyka pod numerem telefonu: (0048) 22 46 88 409 w godzinach od 10:00 do 16:00 w terminie do 24 października 2022 r.

 1. Pytania dotyczące procesu sprzedaży należy kierować na adres e-mail: gsp@zfrsa.pl

Proces sprzedaży Majątku Go Sport

Po przekazaniu zgłoszenia zainteresowania udziałem w procesie sprzedaży potencjalny nabywca otrzyma projekt umowy o zachowaniu poufności. Po przekazaniu przez potencjalnego nabywcę podpisanego zobowiązania do zachowania poufności udzielony zostanie dostęp do Virtual Data Room (VDR), który będzie zawierał dane i informacje na temat oferowanego do sprzedaży majątku Go Sport.

W ramach procesu sprzedaży Majątku GO Sport preferowane będą oferty kompleksowe, tj. obejmujące ofertę na zakup towarów, jaki i wyposażenia sklepów.

 1. Harmonogram procesu sprzedaży Majątku Go Sport

Czynność / Okres

Zgłoszenie zainteresowania udziałem w procesie sprzedaży — od 18 do 24 października 2022 roku

Analiza danych udostępnionych na VDR — od 25 października do 2 listopada 2022 roku

Złożenie ofert wiążących na zakup Majątku Go Sport — 3 listopada 2022 roku

Wybór oferty przez Sprzedającego celem przedłożenia jej do akceptacji właściwym organom — 4 listopada 2022 roku

Pozyskanie zgód wymaganych dla zawarcia umowy sprzedaży — do 4 grudnia 2022 roku

Zawarcie umowy sprzedaży Majątku Go Sport — do 16 grudnia 2022 roku

 1. Forma oraz zawartość oferty wiążącej

Oferty wiążące na zakup Majątku Go Sport powinny być sporządzone na piśmie i opatrzone własnoręcznym podpisem lub sporządzone elektronicznie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty pisemne należy składać na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa, a oferty elektroniczne na adres: gsp@zfrsa.pl

Oferty wiążące na zakup Majątku Go Sport zainteresowanych nabywców powinny zawierać:

 1. Wskazanie ceny po jakiej nabywca jest gotów nabyć Majątek Go Sport, w tym w ofercie należy wskazać osobno cenę nabycia towarów (w tym odzieży oraz sprzętu sportowego) oraz cenę nabycia wyposażenia sklepów oraz innych środków trwałych;
 1. Wskazanie szczegółowych informacji na temat źródeł finansowania transakcji zakupu majątku Spółki wraz z potwierdzeniem możliwości zapewnienia ich dostępności w momencie zapewniającym niezakłóconą realizację harmonogramu procesu sprzedaży;
 1. Oświadczenie nabywcy, że nabywca jest świadomy, iż pełna cena nabycia musi być uiszczona na wskazany przez Syndyka rachunek bankowy, rachunek escrow lub depozyt notarialny przed datą zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku rachunku escrow lub depozytu notarialnego jedynym warunkiem zwalniającym środki na rzecz Syndyka jest przedłożenie zawartej umowy sprzedaży);
 1. Oświadczenie nabywcy, że nabywca w całości pokrywa koszty zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;
 1. Oświadczenie nabywcy, że nabywca jest świadomy, iż zawarcia umowy sprzedaży wymaga uzyskania zgody właściwych organów, w tym sędziego-komisarza oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
 1. Oświadczenie nabywcy, że nabywca jest świadomy, iż sprzedaż Majątku Go Sport następuje trybie przepisów ustawy Prawo upadłościowego, a więc ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, a rękojmia za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona;
 1.  Oświadczenie nabywcy, że nabywca jest świadomy, iż Syndyk w każdym momencie może zrezygnować z zawarcia umowy sprzedaży;
 1. Wskazanie przedstawicieli nabywcy, którzy będą uprawnieni do udzielania informacji na temat i odpowiadania na pytania co do złożonej oferty.
 1. Dodatkowe zastrzeżenia

Sprzedaż może nastąpić na rzecz podmiotu, który zaoferował najkorzystniejsze warunki zakupu Majątku Go Sport, w tym najwyższą cenę. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wyboru oferty wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 10% wartości netto na rachunek bankowy masy upadłości. W razie braku wpłaty kaucji zabezpieczającej Syndyk może wybrać inną ofertę. Syndyk może w każdym czasie nie przyjąć złożonej oferty.

Dla zawarcia umowy konieczne jest uprzednie uzyskanie prawem wymaganych zezwoleń obejmujących zgodę Sędziego-komisarza na sprzedaż składników masy upadłości GO Sport Polska w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt  WA1M/GUp/16/2022 oraz zezwolenia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

31.08.2022

Upływ terminu dla dokonywania zgłoszeń wierzytelności

+

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy z dnia 29 lipca 2022 r., na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 p.u. wierzycielom został wyznaczony 30-dniowy termin na dokonywanie zgłoszeń wierzytelności za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w KRZ w dniu 29 lipca 2022 r., numer obwieszczenia 20220729/00101. Od dnia obwieszczenia w Rejestrze nie można zasłaniać się nieznajomością treści obwieszczenia, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie można było dowiedzieć się o obwieszczeniu (art. 228 ust. 3 p.u.). Termin dla dokonywania zgłoszeń wierzytelności wyznaczony przez Sąd upłynął w dniu 29 sierpnia 2022 r.

W związku z powyższym od dnia 30 sierpnia 2022 r. przy dokonywaniu spóźnionych zgłoszeń wierzytelności ponoszona jest dodatkowa opłata przewidziana w art. 235 ust. 1 p.u. Zgodnie z tym przepisem wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy. Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, gdy zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.

Powyższe koszty wynoszą równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W postępowaniu upadłościowym GO Sport Polska koszty spóźnionego zgłoszenia wierzytelności wynoszą 882,45 zł. Zryczałtowane koszty należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Go Sport Polska sp. z o.o. (dane poniżej).

Syndyk pragnie podkreślić, że wyżej wskazany obowiązek dokonywania opłaty za spóźnione zgłoszenie wierzytelności nie jest decyzją ani Syndyka, ani Sądu, lecz wynika wprost z przepisów ustawy Prawo Upadłościowe, tj. z art. 235 ust. 1.

DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca przelewu: GO Sport Polska sp. z o.o. w upadłości

Nr rachunku bankowego: 61194012100100701100100000

Kwota: 882,45 zł Tytuł: sygn. WA1M/GUp/16/2022 opłata za spóźnione zgłoszenie wierzytelności (imię i nazwisko lub nazwa wierzyciela)

Błędne dokonanie wpłaty na rachunek Sądu nie zwalnia wierzyciela z ponownego dokonania opłaty na prawidłowy rachunek masy upadłości.

26.08.2022

Informacja techniczna dot. podpisywania dokumentów w KRZ, w tym zgłoszeń wierzytelności

+

Poniżej syndyk przekazuje informacje otrzymane z Centrum Wsparcia Krajowego Rejestru Zadłużonych („KRZ”) dot. problemów z podpisywaniem dokumentów w KRZ.

Usługa Centralnego Podpisu Elektronicznego (UCPE), która jest wykorzystywana do podpisywania dokumentów w systemie KRZ, w tym zgłoszeń wierzytelności, posiada ograniczenia dotyczące całkowitego rozmiaru podpisywanego dokumentu wraz z załącznikami:

a) podpis kwalifikowany – maksymalny rozmiar podpisywanego dokumentu 30 MB,

b) profil zaufany – maksymalny rozmiar podpisywanego dokumentu 8 MB.

W przypadku przekroczenia powyższych limitów należy:

1) wysłać niepodpisane pismo z załącznikami,

2) zapisać pismo główne jako pdf (przy pomocy przycisku Drukuj).

3) tak utworzony plik pdf podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym poza systemem KRZ i wysłać do akt postępowania przy użyciu podpisanego formularza „Pismo inne” w Portalu Użytkowników Zarejestrowanych (bez ponownego dołączania do wniosku załączników z pisma pierwotnego). Należy wskazać w treści „Pisma innego”, że wniosek jest uzupełnieniem wcześniej wysłanego (wskazując jego znak), który nie został podpisany z uwagi na ograniczenia techniczne komponentu UCPE.

4) Formularz Pismo inne jest dostępny dla wszystkich użytkowników i znajduje się w opcji Nowy wniosek – Wyszukaj wzór pisma – Wyszukaj dokument – prosimy wpisać pełną nazwę Pismo inne.

23.08.2022

Informacja dla wierzycieli ws. zgłaszania wierzytelności - problemy z podpisem w KRZ

+

Szanowni Państwo,

Z uwagi na problemy techniczne ze składaniem podpisu pod zgłoszeniem wierzytelności w systemie teleinformatycznym KRZ, syndyk wskazuje, że zgłoszenie wierzytelności można wnieść bez podpisu. W takim wypadku pismo jest dotknięte brakiem formalnym, który można uzupełnić we własnym zakresie, bez oczekiwania na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Uzupełnić brakujący podpis można w następujący sposób:

1) zgłoszenie wierzytelności należy zapisać do poziomu pliku pdf za pomocą opcji „wydrukuj. Plik pdf należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i zapisać na swoim dysku twardym. Tak podpisany plik następnie załączamy do formularza „Pismo Inne, które należy wyszukać wśród dostępnych w KRZ formularzy. „Pismo Inne należy zatytułować następująco: Uzupełnienie braków formalnych zgłoszenia wierzytelności – podpis. Następnie należy podać sygnaturę akt. Po wypełnieniu „Pisma Inne, w tym po załączeniu podpisanego pliku pdf (wydruk zgłoszenia wierzytelności) w Sekcji Załączniki, należy wrócić do skrzynki „W opracowaniu. Z poziomu skrzynki „W opracowaniu należy złożyć podpis pod formularzem „Pismo Inne, a następnie kliknąć opcję „Wyślij.

2) Jeżeli pomimo dokonania czynności z pkt 1, nadal nie można złożyć podpisu, co w szczególności może dotyczyć pełnomocnika procesowego, wówczas ww. krok należy powtórzyć w ten sposób, że usuwamy metrykę pełnomocnika wierzyciela. W takim wypadku dane pełnomocnika, po ich usunięciu z metryki, należy podać w uzasadnieniu „Pisma Inne.

11.08.2022

Informacja dla wierzycieli ws. zgłaszania wierzytelności

+

W punkcie II postanowienia o ogłoszeniu upadłości Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze.

Termin dla dokonywania zgłoszeń wierzytelności upływa 29 sierpnia 2022 r. Zgłoszenie wierzytelności po upływie tego terminu wiąże się z koniecznością poniesienia zryczałtowanej opłaty za spóźnione zgłoszenie.

Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do sprawy WA1M/GUp-Zw/16/2022 (akta do zgłoszeń wierzytelności prowadzone przez syndyka dla spraw upadłościowych z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)  https://krz.ms.gov.pl/

Po utworzenia konta w KRZ, proszę utworzyć „Nowy wniosek, a następnie postępować według schematu:

1. „Upadłość Przedsiębiorcy,

2. „Pisma w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości,

3. „Pisma związane z listą wierzytelności

4. „30048 – Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

5. Dalej proszę postępować następująco:

a) wprowadzić sygnaturę akt, czyli: WA1M/GUp-Zw/16/2022, po czym kliknąć w kafelek „Utwórz
b) wprowadzić dane dot. wierzyciela poprzez kliknięcie w polu wierzyciel „samodzielnie lub zaznaczenie innej wartości, np. „pełnomocnik, a następnie należy podać imię i nazwisko lub nazwę, adres, numery identyfikacyjne, adres e-mail,

c) wprowadzić dane zgłoszonej wierzytelności zgodnie z funkcjonalnością systemu KRZ (pkt IV pt. Określenie Wierzytelności),

d) tak sporządzony dokument dokument należy podpisać elektronicznie – w tym celu należy kliknąć w zakładkę „Skrzynka wysyłek, a następnie z poziomu skrzynki „W opracowaniu podpisać zgłoszenie wierzytelności (podpis jest możliwy po kliknięciu w trzy kropki na wysokości pola „Akcje)

e) po podpisaniu dokumentu należy z poziomu skrzynki „W opracowaniu wysłać zgłoszenie wierzytelności.

Kategorie zaspokojenia wierzycieli upadłościowych określone są w art. 342 Prawa upadłościowego. Zgodnie z tym przepisem:
kategoria pierwsza –  obejmuje m.in. należności ze stosunku pracy;
kategoria druga – obejmuje inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach. Do tej kategorii należą m.in. wierzytelności z tytułu zobowiązań handlowych GO Sport Polska związane działalnością prowadzoną przed ogłoszeniem upadłości;
kategoria trzecia –  odsetki;
kategoria czwarta – należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach.

W razie błędnego określenia kategorii zgłaszanej wierzytelności wierzyciel może ponosić ryzyko negatywnych skutków procesowych. W praktyce większość wierzytelności podlega zgłoszeniu w kategorii drugiej. Wobec GO Sport Polska nie było prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, a zatem nie został sporządzony spis wierzytelności. Do zgłoszenia wierzytelności należy zatem dołączyć dokumenty potwierdzające wierzytelność (np. faktury sprzedaży wraz z umową, inne dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności). Należności uboczne, czyli odsetki naliczane są do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości, czyli 28.07.2022 r.

W załączeniu syndyk przedstawia pełną treść zawiadomienia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości wraz z pouczeniem o treści przepisów prawa.

Zawiadomienie

19.01.2023

Aktualizacja opłaty za spóźnione zgłoszenia wierzytelności

+

Uprzejmie informujemy, iż przy dokonywaniu spóźnionych zgłoszeń wierzytelności po dniu 31 grudnia 2022 r. obowiązuje zaktualizowana opłata za spóźnione zgłoszenia wierzytelności w wysokości 1 010,49 zł.

Aktualizacja wysokości opłaty za spóźnione zgłoszenie wierzytelności dokonywana jest co roku, na podstawie art. 235 p.u., w zależności od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Mając na względzie, że w III kwartale 2022 r. przeciętne miesięcznego wynagrodzenie wyniosło 6 736,60 zł opłata ryczałtowa stanowiąca równowartość 15 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi od dnia 1 stycznia 2023 r. 1 010,49 zł.

Zryczałtowane koszty należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości.

DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca przelewu: GO Sport Polska sp. z o.o. w upadłości

Nr rachunku bankowego: 61194012100100701100100000 Kwota: 1 010,49 zł

Tytuł: sygn. WA1M/GUp/16/2022 opłata za spóźnione zgłoszenie wierzytelności (imię i nazwisko lub nazwa wierzyciela)

Błędne dokonanie wpłaty na rachunek Sądu nie zwalnia wierzyciela z ponownego dokonania opłaty na prawidłowy rachunek masy upadłości.