Inne postępowania

Kontakt:

gse@zfrsa.pl

Postępowania

Grupa Sad Export Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Szanowni Państwo,

w dniu 11 lutego 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 28/2021 (6173) poz. 10362, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Grupa Sad Export spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000478442; dalej „Spółka”).

Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 1 lutego 2021 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe począwszy od dnia 1 lutego 2021 r., powinny być regulowane przez Spółkę na bieżąco.

Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, Piętro IX, 00-687 Warszawa.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt: gse@zfrsa.pl

Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania.


26.01.2022

Informacja o złożeniu pierwszego sprawozdania nadzorcy wykonania układu

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. – nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Grupy Sad Export spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, informuje że stosownie do treści art. 171 ust. 3 p.r. złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GRz 51/21 „Sprawozdanie nr 1” z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres 21 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r. Obwieszczenie o złożeniu sprawozdania ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 236/2021 (6381) z dnia 7 grudnia 2021 r., poz. 76298.

Sprawozdanie

26.01.2022

Informacja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. informuje, że z dniem 21 sierpnia 2021 r. zostało zakończone uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika Grupa Sad Export spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRz 51/21, z uwagi na uprawomocnienie się tego dnia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Z dniem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego dotychczasowy nadzorca sądowy, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 p.r.). Zgodnie z treścią art. 324 ust. 2 p.r., obwieszczenie o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 191/2021 (6336) z dnia 1 października 2021r., poz. 61720.

Obwieszczenie

09.08.2021

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu i wyznaczeniu do pełnienia funkcji nadzorcy wykonania układu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

+

Szanowni Państwo,

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2021r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Grupa Sad Export spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIV GRz 51/21, sprostowanym postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 29 lipca 2021 roku, zatwierdził układ zawarty w drodze samodzielnego zbierania głosów przez Grupę Sad Export spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz wyznaczył do pełnienia funkcji nadzorcy wykonania układu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie. Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu i wyznaczeniu nadzorcy wykonania układu ukazało się w dniu 6 sierpnia 2021r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 151/2021 (6296) poz. 50493. Wedle wiedzy Nadzorcy postanowienie sądu restrukturyzacyjnego nie jest jeszcze prawomocne.

Obwieszczenie