Inne postępowania

Postępowania

Idea Money S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem z 26 sierpnia 2022 r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie układowe wobec IDEA MONEY S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 00002921080, NIP: 7010090534).

Funkcję nadzorcy sądowego będzie pełnić Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000591282).

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną IDEA MONEY S.A. Spółka prowadzi normalną działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowym celem prowadzonego postępowania jest uzdrowienie sytuacji Spółki poprzez restrukturyzację jej zadłużenia. Zobowiązania powstałe przed 26 sierpnia 2022 r. będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w układzie, który ma zostać zawarty w toku postępowania układowego. Wierzytelności wynikających z tych zobowiązań – zgodnie z art. 252 ust. 1 w zw. z art. 273 p.r. – ani dłużnik, ani też nadzorca sądowy, nie mogą spłacać do czasu prawomocnego zatwierdzenia układu. Wszystkie zobowiązania powstałe po 26 sierpnia 2022 r. będą regulowane na bieżąco.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki. Można jednak przesłać na adres nadzorcy potwierdzenie salda z wyliczeniem odsetek na dzień poprzedzający datę otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, czyli na 25 sierpnia 2022 r. na adres: warszawa@zfrsa.pl

O dalszym przebiegu postępowania wierzyciele zostaną poinformowani korespondencyjne oraz za pośrednictwem strony internetowej www.zfrsa.pl

Jakiekolwiek pisma procesowe lub dokumenty mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do obsługi postępowań sądowym Krajowy Rejestr Zadłużonych („KRZ”). Pisma należy kierować pod sygn. WA1M/GRu/1/2022. System KRZ jest dostępny pod linkiem: https://prs.ms.gov.pl/krz

Więcej informacji na temat sposobu założenia konta w KRZ i zasad wnoszenia pisma znajda Państwo pod adresem: https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/

Obwieszczenie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego można pobrać klikając TUTAJ.