Inne postępowania

Postępowania

Interplastik Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych

Szanowni Państwo,

w dniu 23 stycznia 2019 r., Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, otworzył postępowania sanacyjne spółki Interplastik sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie (dalej także jako „Spółka”). Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą V GRs 3/19.

Zarządcą we wskazanym postępowaniu, na podstawie postanowienia wydanego w dniu 3 czerwca 2020 r. z wniosku o zmianę zarządcy, została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarząd Spółki.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 23 stycznia 2019 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (co do zasady, nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 23 stycznia 2019 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania.

Postępowanie jest prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt: interplastik@zfrsa.pl.


05.04.2023

Zatwierdzenie układu

+

Zarządca Interplastik sp. z o.o.  w restrukturyzacji zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29 marca 2023 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy zatwierdził układ w postępowaniu sanacyjnym Interplastik sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce przyjęty w dniu 6 marca 2023 r. Postanowienie nie jest prawomocne.

11.08.2021

Obwieszczenie o spisie wierzytelności i korekcie

+

Zarządca informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o złożeniu do akt postępowania spisu wierzytelności oraz korekty spisu wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Interplastik sp. z o. o. w restrukturyzacji prowadzonym pod sygn. akt: V GRs 3/19.

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

Treść obwieszczenia można pobrać tutaj.

17.02.2021

Informacja zarządcy o złożeniu spisu wierzytelności

+

Zarządca informuje, iż w dniu 8 lutego 2021 r. złożył Sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności w postępowaniu Interplastik sp. z o.o. w restrukturyzacji.

O złożeniu spisu wierzytelności nastąpi obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą złożyć uczestnicy postępowania – co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności (art. 91 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego), jak również wierzyciel – co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności (art. 91 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego). Sprzeciw składa się do sędziego-komisarza. W związku z tym Zarządca udostępni zainteresowanym podmiotom spisy wierzytelności wyłącznie w zakresie karty wierzytelności zainteresowanego (przeglądanie pełnego spisu wierzytelności będzie możliwe w sądzie, w trybie określonym w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Zarządca wskazuje, że adresem mailowym, na który wierzyciele będą mogli kontaktować się w sprawie spisu wierzytelności jest: interplastik@zfrsa.pl.

28.07.2020

Obwieszczenie o spisie wierzytelności przez nieuprawniony podmiot

+

Zarządca informuję, że obwieszczenie z dnia 15 lipca 2020 r. opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i złożeniu do akt sprawy spisu wierzytelności i uzupełnienia spisu wierzytelności zostało dokonane przez nieuprawniony podmiot. Opublikowane obwieszczenie nie wywołuje skutków prawnych, a termin na złożenie sprzeciwu nie rozpoczął biegu.

Jednocześnie Zarządca sporządzi poprawiony spis wierzytelności, z uwagi na nieprawidłowości na sporządzonym, przez dotychczasowego zarządcę, spisie wierzytelności i uzupełnieniu spisu wierzytelności. Zarządca planuje złożyć poprawiony spis wierzytelności do końca września 2020 r.

Ponadto Zarządca prosi wierzycieli, aby do dnia 14 sierpnia 2020 r. przesyłali na adres mailowy: interplastik@zfrsa.pl potwierdzenia sald na dzień 22 stycznia 2019 r. wraz wyliczeniem odsetek na dzień 22 stycznia 2019 r. Na podstawie otrzymanych dokumentów Zarządca dokona weryfikacji wysokości wierzytelności oraz umieści wierzytelności wierzycieli na spisie wierzytelności.

03.06.2020

Powołanie ZFR S.A. do pełnienia funkcji Zarządcy

+

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2020 r. w przedmiocie zmiany Zarządcy, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powołał do pełnienia funkcji Zarządcy Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w postępowaniu sanacyjnym Interplastik Sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie.

Postanowienie

15.02.2020

Obwieszczenie o otwarciu

+

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenia o otwarciu postępowania sanacyjnego Interplastik Sp. z o.o.

Obwieszczenie w MSiG