Inne postępowania

Kontakt:

medius@zfrsa.pl

Postępowania

Kancelaria Medius S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 29 maja 2020 r. Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania układowe spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej także jako „Spółka”). Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą VIII GRu 1/20.

Nadzorcą sądowym we wskazanym postępowaniu została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarząd Spółki.

Kuratorem który będzie reprezentował prawa obligatariuszy została wyznaczona spółka Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (numer KRS: 585928).

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 29 maja 2020 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (co do zasady, nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 29 maja 2020 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Kancelarii Medius S.A., nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O złożeniu spisu zostaną Państwo każdorazowo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowania są prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, proszę o kontakt: medius@zfrsa.pl.


08.11.2023

Głosowanie - materiały dla wierzycieli

+

Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 roku Sędzia-komisarz postanowiła o przeprowadzeniu głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, w trybie zebrania głosów wierzycieli złożonych wyłącznie na piśmie. 

Nadzorca udostępnia materiały dla wierzycieli:

  1. suplement do planu restrukturyzacyjnego
  2. test prywatnego wierzyciela
  3. opinia o możliwości wykonania układu
  4. wzór karty do głosowania
  5. instrukcja głosowania
  6. pouczenie o treści przepisów prawa restrukturyzacyjnego
  7. propozycje układowe

20.04.2022

Prace nad propozycjami układowymi

+

W dniu 7 kwietnia 2022 r. Dłużnik zawarł umowę z CMT Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w zakresie świadczenia usługi doradztwa gospodarczego odnośnie sporządzenia modelu finansowego obejmującego działalność KANCELARIA MEDIUS S.A. w restrukturyzacji oraz spółek zależnych: Medius Collection S.L. i Medius Collection Czech Republic s.r.o., na potrzeby opracowania propozycji układowych. Na podstawie umowy, Dłużnik jest obowiązany systematycznie, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, przekazać wykonawcy informacje i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu usługi, z tym zastrzeżeniem, że termin przekazywania niektórych z informacji i danych przez Dłużnika może ulec przedłużeniu, wobec trwających na moment zawarcia umowy prac audytorskich związanych z badaniem sprawozdań finansowych Grupy kapitałowej za lata ubiegłe. Prace CMT Advisory mają zostać wykonane w terminie 30 dni roboczych od otrzymania kompletnych danych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

20.04.2022

Wniosek o zatwierdzenie spisu wierzytelności

+

W dniach 28 czerwca 2021 r. i 29 marca 2022 r. nadzorca sądowy skierował do sędziego komisarza wnioski o zatwierdzenie spisu wierzytelności złożonego dnia 30 września 2020 r. wraz z uzupełniającym spisem wierzytelności z dnia 15 czerwca 2021 r., w zakresie nieobjętym sprzeciwem wierzyciela z dnia 27 lipca 2021 r. (VIII GRk 6/21). Łączna suma wierzytelności uprawnionych do głosowania w postępowaniu wynosi 51.443.741,32 PLN. Wartość przedmiotu zaskarżenia wskazana w nierozpoznanym sprzeciwie wierzyciela została określona na kwotę 1.120.223,11 PLN. Stosunek wysokości wierzytelności objętej nierozpoznanym sprzeciwem wierzyciela do ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem wg złożonych spisów wierzytelności wynosi 2,18%, a przy ewentualnym uznaniu sprzeciwu za zasadny i powiększeniu sumy wierzytelności uprawniających do głosowania 2,13%.

14.07.2021

Obwieszczenie o uzupełniającym spisie wierzytelności

+

W dniu 14 lipca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 134/2021) ukazało się obwieszczenie o złożeniu do akt postępowania restrukturyzacyjnego uzupełniającego spisu wierzytelności

Obwieszczenie

18.01.2021

Powołanie rady wierzycieli

+

Nadzorca sądowy informuje, że postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 r. w niniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym powołano radę wierzycieli.”

14.04.2021

Prośba o zgłaszanie się wierzycieli nieujętych na spisie wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi pracami dotyczącymi sporządzenia przez nadzorcę sądowego I uzupełniającego spisu wierzytelności, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie przysługujących Państwu wobec Dłużnika wierzytelności, które powstały przed dniem 29 maja 2020 r., a które nie zostały uwzględnione w złożonym do akt postępowania spisie wierzytelności.

W szczególności zwracamy się do wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności wynikające z obowiązku zwrotu przez Dłużnika kwot nadpłaconych w toku postępowania egzekucyjnego lub kosztów procesu, które powstały (data orzeczenia) przed dniem 29 maja 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 101 ust. 2 p.r. sędzia-komisarz zmienia spis wierzytelności stosownie do przedstawionych mu prawomocnych orzeczeń. Przepisy art. 89-91 stosuje się odpowiednio. Wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności wynikające z prawomocnego orzeczenia sądu mogą zatem zwracać się o ujęcie ich w spisie wierzytelności bezpośrednio do sędziego-komisarza.

Informacje o przysługujących Państwu wierzytelnościach prosimy przesyłać na adres mailowy medius@zfrsa.pl do dnia 10 maja 2021 r.

23.11.2020

Obwieszczenie o złożeniu spisu wierzytelności

+

Nadzorca informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczono o złożeniu spisu wierzytelności.

Obwieszczenie

19.11.2020

Obwieszczenie o otwarciu postępowania

+

Nadzorca informuje, że w dniu 17 listopada 2020 r. obwieszczono o otwarciu postępowania układowego Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Obwieszczenie

30.09.2020

Spis wierzytelności

+

Nadzorca informuje, że w dniu 30 września 2020 r. złożył do akt postępowania układowego spis wierzytelności.

29.05.2020

Postanowienie o otwarciu postępowania

+

Postanowienie o otwarciu postępowania układowego Kancelaria Medius S.A. z dnia 29 maja 2020 r.

14.07.2020

Plan restrukturyzacyjny

+

Nadzorca informuje, że w dniu 13 lipca 2020 r. złożył do akt postępowania plan restrukturyzacyjny dłużnika Kancelaria Medius S.A.