Inne postępowania

Postępowania

KOROPACK S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 24 stycznia 2022 r. (sygn. akt: XVIII GR 106/21) otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki KOROPACK S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000503908) – dalej również jako „Spółka”. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni Asesor sądowy Marek Cybulski.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego skutkuje ochroną Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko KOROPACK S.A.) oraz tym, że zobowiązania powstałe przed dniem 24 stycznia 2022 r. będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby w najbliższych tygodniach).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością KOROPACK S.A. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: koropack@zfrsa.pl

Postanowienie


10.05.2022

Informacja o złożeniu przez nadzorcę sądowego do akt postępowania spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego

+

Szanowni Państwo,

Nadzorca sądowy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec KOROPACK S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000503908) toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości, że do akt sprawy prowadzonej pod sygn. akt: XVIII GRp 2/22 w dniu 24 lutego 2022 roku został złożony spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny. Spisu wierzytelności spornych nie sporządzono z uwagi na brak wierzytelności spornych dłużnika.

Obwieszczenie o złożeniu spisu wierzytelności do akt postępowania ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 18 marca 2022 r. – poz. 14990 (MSiG nr 54/2022).

Obwieszczenie