Inne postępowania

Postępowania

Krystyna Makowiecka-Rucińska

Status: W toku


06.10.2022

Przetarg na sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w toku postępowania upadłościowego Krystyny Makowieckiej-Rucińskiej

+

Syndyk masy upadłości Krystyny Makowieckiej-Rucińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, w toku postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, sygn. WA2M/GUp-s/117/2022, sprzedaż z wolnej ręki, w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego:

  • 50 udziałów w JARO SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000477718. Spółce nadano numer REGON: 146892726 oraz NIP: 1132869103.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

Oferty pisemne, sporządzone zgodnie z regulaminem przetargu, należy składać w terminie do dnia 21 października 2022 r., na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa.

Do udziału w przetargu zostaną dopuszczeni wyłącznie Ci oferenci, którzy prawidłowo wypełnią wszystkie wymogi wskazane w regulaminie przetargu.

Kontakt mailowy: bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl

Kontakt telefoniczny: tel.: 22 46 81 211