Inne postępowania

Kontakt:

lsa@zfrsa.pl

Postępowania

LSA sp. z o.o.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, V Wydziału Gospodarczego, z dnia 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt VIII GR 5/17) otwarto postępowanie układowe wobec spółki LSA sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Ewa Kurowska.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną LSA sp. z o.o.

Spółka – tak jak dotychczas – prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowa zmiana polega na:

– ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko LSA sp. z o.o.)

– oraz tym, że długi powstałe przed dniem 12 kwietnia 2017 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby/zamieszkania na dalszym etapie postępowania).

Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością LSA sp. z o.o. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami Spółki przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: lsa@zfrsa.pl

 


22.01.2021

Informacja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego i objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. informuje, że z dniem 12 grudnia 2020 r. zostało zakończone postępowanie układowe prowadzone wobec dłużnika LSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GRu 1/17, z uwagi na uprawomocnienie się tego dnia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Z dniem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego dotychczasowy nadzorca sądowy, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 p.r.). Zgodnie z treścią art. 324 ust. 2 p.r., obwieszczenie o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 14/2021 (6159) z dnia 22 stycznia 2021r., poz. 5086.

Obwieszczenie

05.11.2020

Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

+

W dniu 22 października 2020 r., w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku odbyło się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu układowym LSA sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku. Na zgromadzeniu wierzycieli nadzorca sądowy złożył do akt sprawy opinię o możliwości wykonania układu oraz podsumował pisemne głosowanie wierzycieli. Układ został przyjęty znaczną większością głosów – kapitałowo za układem głosowało aż 99,79% wierzycieli. Frekwencja wyniosła ponad 85%. Sędzia-komisarz wydała postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu. Obwieszczenie o postanowieniu sędziego-komisarza z dnia 22 października 2020 r. w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania nad układem, wraz z treścią przyjętego układu, ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 5 listopada 2020 r. pod poz. 61042.

Obwieszczenie

 

02.02.2018

Ustanowienie Rady Wierzycieli LSA sp. z o.o.

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sędziego – komisarza z dnia 19 lipca 2017 r. (sygn. akt VIII GRu 1/17) w postępowaniu układowym LSA sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku została ustanowiona rada wierzycieli.

Funkcję członków rady wierzycieli pełnią:

Waldemar Stanisław Kuczyński
ASDEX sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Dorota Poniatowska
Remex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Białymstoku

Zastępcami członków rady wierzycieli zostali powołani:

Skarb Państwa – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku

Podstawowym obowiązkiem i uprawnieniem rady wierzycieli jest udzielanie pomocy nadzorcy sądowemu oraz kontrola jego czynności. Ponadto, rada wierzycieli uprawniona jest do badania stanu masy układowej, udzielania zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem rady wierzycieli. Na żądanie nadzorcy, sędziego-komisarza lub dłużnika rada wierzycieli wyraża opinie również w sprawach innego rodzaju. Rada wierzycieli może także przedstawiać sędziemu-komisarzowi uwagi o działalności dłużnika oraz nadzorcy sądowego. Przy wykonywaniu swoich obowiązków rada wierzycieli kieruje się interesem ogółu wierzycieli.

02.02.2018

Złożenie spisu wierzytelności LSA sp. z o.o.

+

Informujemy, że dnia 31 maja 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103; 15-950 Białystok, złożony został spis wierzytelności LSA sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku.

02.02.2018

Złożenie planu restrukturyzacyjnego LSA sp. z o.o.

+

Informujemy, że dnia 12 maja 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103; 15-950 Białystok, złożony został plan restrukturyzacyjny LSA sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku.