Inne postępowania

Kontakt:

md@zfrsa.pl

Postępowania

Milo-Development sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 4 stycznia 2022 roku została ogłoszona upadłość Milo-Development sp. z o.o. w Warszawie (KRS: 0000738032; dalej jako: „Upadły”), sygn. akt: XVIII GU 382/21.

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została syndykiem w niniejszym postępowaniu.

W punkcie III postanowienia o ogłoszeniu upadłości Sąd wezwał wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z powyższym, proszę o dokonywanie zgłoszeń wierzytelności do syndyka na adres:
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
syndyk masy upadłości Milo-Development sp. z o.o. w upadłości
ul. Wspólna 70 piętro IX,
00-687 Warszawa
sygn. akt: XVIII GUp 4/22

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: XVIII GUp 4/22.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: md@zfrsa.pl

Postanowienie


24.10.2022

Ogłoszenie syndyka Milo Development sp. z o.o. w upadłości o zamiarze sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w toku postępowania upadłościowego z wolnej ręki (sygn. Akt xviii gup 4/22) Wraz z zaproszeniem do składania ofert

+

Działając w imieniu Milo Development sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000738032; dalej jako „Upadły”) jako syndyk masy upadłości w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (dalej jako „Syndyk”) w związku z postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 13 października 2022 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa, zapraszam wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa Upadłego.

1. Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo Milo Development sp. z o.o. w upadłości obejmujące aktywa określone i wycenione w opisie i oszacowaniu z dnia 26 lipca 2022 r. z wyłączeniem:

a) wszelkich należności przysługujących upadłemu,

b) środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości,

c) dokumentacji księgowej, finansowej i handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego, w tym wytworzonej w toku postępowania upadłościowego

(dalej jako „Przedsiębiorstwo”).

Opis i oszacowanie Przedsiębiorstwa syndyk udostępni zainteresowanym elektronicznie po wskazaniu podmiotu zainteresowanego nabyciem wraz z adresem e-mail do korespondencji.

2. Cena i warunki sprzedaży

2.1. Sprzedaż Przedsiębiorstwa nastąpi za cenę nie niższą niż 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), której wysokość odpowiadać będzie sumie niezbędnej na:

a) zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym wszystkich wierzycieli upadłego, którzy zgłosili swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym lub których wierzytelności podlegają ujęciu na liście wierzytelności z urzędu, przy czym odsetki od wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo biegną do dnia sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem Centrum Handlowo-Usługowym Milo-Park Józefów, położona w Józefowie, przy ul. 3-go Maja 148, gmina Józefów, powiat otwocki, województwo mazowieckie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 41/26, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00040533/3 oraz nieruchomości niezabudowanej położonej w Józefowie przy ul. 3-go Maja, gmina Józefów, powiat otwocki, województwo mazowieckie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 41/25, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00086199/3,

b) pokrycie zobowiązań masy upadłości, w tym kosztów postępowania upadłościowego do dnia prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego, które wyniosą nie więcej niż 881.233,00 zł,

c) pokrycie kosztów wynikających z umowy sprzedaży, w tym podatków,

d) pokrycie zaległych (nieopłaconych) podatków od nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanej,

2.2. W razie wyrażenia zgody przez wierzyciela Bank Pocztowy S.A. na częściowe umorzenie przysługującej mu wierzytelności w związku ze spłatą uzyskaną poza postępowaniem upadłościowym od osoby trzeciej niewstępującej w prawa zaspokojonego wierzyciela, cena wywoławcza ulega obniżeniu o wartość umorzonej wierzytelności Banku Pocztowego S.A.

2.3. Zapłata ceny nastąpi przed zawarciem umowy sprzedaży na rachunek masy upadłości lub na rachunek depozytowy notariusza.

2.4. Zawarcie umowy nastąpi nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od ukazania się ogłoszeń oraz zawarcia i wykonania porozumienia (ugody), o której mowa we wniosku Syndyka z dnia 18 lipca 2022 r.

2.5. Przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane przez Syndyka po uiszczeniu przez nabywcę całej oferowanej ceny, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

3. Forma oraz zawartość oferty

3.1. Oferent składa ofertę dotyczącą Przedsiębiorstwa, która powinna uwzględniać wszystkie warunki opisane w punkcie II powyżej oraz zawierać w szczególności:

a) dokładne oznaczenie Oferenta – imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Oferenta, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej,

b) oferowaną dokładną cenę netto,

c) pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym Przedsiębiorstwa, akceptuje wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do stanu prawnego i faktycznego,

d) pisemne oświadczenie, że po stronie Oferenta nie występują żadne przeszkody prawne w nabywaniu Przedsiębiorstwa będących przedmiotem sprzedaży,

e) pisemne oświadczenie nabywcy, że nabywca jest świadomy, że Syndyk nie jest w posiadaniu Przedsiębiorstwa, które wchodzi w skład masy upadłości,

f) Oferent może składać oferty w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem lub sporządzone elektronicznie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Oferty pisemne należy składać na adres ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa, a oferty elektroniczne na adres: warszawa@zfrsa.pl 3.2. Oferty na nabycie Przedsiębiorstwa należy składać do dnia 9 listopada 2022 r.

3.3. Syndyk może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu do składania ofert Syndyk zawiadamia wyłącznie na swojej stronie internetowej: http://zimmermanfilipiak.pl/

4. Aukcja

4.1. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ważnych ofert za cenę nie niższą niż cena wywoławcza (tj. nie mniej niż 22.000.000 zł netto), Syndyk przeprowadza aukcję (dalej jako „Aukcja”). Syndyk zarządza Aukcję nie wcześniej niż po upływie 7 dni od otwarcia ofert, o czym tego samego dnia informuje uprawnionych oferentów e-mailowo, wskazując w e-mailu datę, miejsce i godzinę Aukcji.

4.2. Warunki Aukcji są następujące:

a) warunkiem dopuszczenia do udziału w Aukcji jest złożenie oferty spełniającej warunki określone w punkcie 2 i 3 niniejszych warunków sprzedaży;

b) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena z zaoferowanych przez oferentów dopuszczonych do udziału w Aukcji,

c) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik Aukcji złoży wyższą ofertę,

d) postąpienie w Aukcji ustala się na kwotę 20.000 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) (dalej jako: „Kwota Postąpienia”),

e) Aukcję prowadzi Syndyk,

f) Syndyk rozpoczyna Aukcję od podania ceny wywoławczej, zaś uczestnicy Aukcji oferują ceny wyższe co najmniej o Kwotę Postąpienia,

g) Syndyk wybiera ofertę uczestnika Aukcji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, a zarazem żaden z innych uczestników Aukcji nie zaproponował ceny wyższej co najmniej o Kwotę Postąpienia, pomimo dwukrotnego powtórzenia przez syndyka najwyżej zaoferowanej ceny;,

h) trzecie powtórzenie przez Syndyka najwyżej zaoferowanej ceny jest równoznaczne z przybiciem,

i) Syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia, przy czym jeżeli w ramach Aukcji żaden z uczestników nie zaproponuje ceny wyższej niż cena wywoławcza, o której mowa pod lit. f) powyżej, przybicie następuje na rzecz tego oferenta dopuszczonego do udziału w Aukcji, który zaproponował najwyższą cenę, zaś w przypadku ofert identycznych cenowo, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta,

j) o wyborze oferty, oferent którego oferta została wybrana, zostanie zawiadomiony przez Syndyka drogą mailową oraz telefoniczną lub na wskazany w ofercie adres, przy czym zawiadomienie nie jest konieczne wobec oferenta, którego oferta została wybrana w ramach Aukcji i który był obecny w trakcie Aukcji oraz przybicia, co odnotowuje się w protokole.

5. Dodatkowe zastrzeżenia

Syndyk informuje, że nie jest w posiadaniu Przedsiębiorstwa, które wchodzi w skład masy upadłości Milo Development sp. z o.o. Syndyk zastrzega, że nie jest związany złożonymi ofertami na zakup Przedsiębiorstwa zgodnie z przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu warunkami. Syndyk może zakończyć postępowanie bez dokonywania wyboru jakiejkolwiek oferty.

6. Komunikacja

Wszystkie czynności związane z ze sprzedażą Przedsiębiorstwa wykonuje Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.:

a) adres korespondencyjny: 00-687 Warszawa, ul. Wspólna 70 piętro IX,

b) telefon: +48 22 46 88 409 lub 606 849 099,

c) adres e-mail: warszawa@zfrsa.pl,

d) strona internetowa: http://zimmermanfilipiak.pl/

22.09.2022

Zatwierdzenie listy wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości Milo-Development sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 września 2022 r. Sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności złożoną przez syndyka do akt postępowania (sygn. XVIII GUp 4/22) w dniu 29 kwietnia 2022 r.

22.09.2022

Złożenie listy wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości Milo-Development sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 kwietnia 2022 r. do akt postępowania (sygn. XVIII GUp 4/22) została złożona lista wierzytelności. Obwieszczenie o złożeniu listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 23 sierpnia 2022 roku (MSiG nr 162/2022 (6561), poz. 43872).

Obwieszczenie

 

22.09.2022

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu przez syndyka opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego do akt postępowania

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości Milo-Development sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, zawiadamia, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. do akt postępowania (sygn. XVIII GUp 4/22) został złożony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego. Obwieszczenie o złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 23 sierpnia 2022 r. (MSiG nr 162/2022 (6561), poz. 43932).