Inne postępowania

Postępowania

P1 Sp. z o.o.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

w dniu 6 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 195/2020 (6085), poz. 52408, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu P1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000723855; dalej „Spółka”). Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 1 października 2020 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 1 października 2020 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy (sygn. akt XVIII GRz 31/20).

Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, Piętro IX, 00-687 Warszawa.

Obwieszczenie


10.08.2021

Informacja o uprawomocnieniu układu

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 27 czerwca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu P1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 10/5 (00-511 Warszawa), o numerze KRS 0000723855 prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) pod sygnaturą akt XVIII GRz 138/21 w dniu 10 sierpnia 2021 r. stało się prawomocne.

Z dniem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego dotychczasowy nadzorca układu, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 p.r.)

08.07.2021

Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu

+

Szanowni Państwo,

w dniu 27 czerwca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku P1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000723855) o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu za zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2021 r. (sygn. akt XVIII GRz 138/21) postanowił zatwierdzić układ w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu P1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000723855).

Obwieszczenie