Inne postępowania

Kontakt:

pawo@zfrsa.pl

Postępowania

PAWO-MEN sp. z o.o. sp.k.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

wobec spółki PAWO-MEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pabianicach, ul. Gen. W. Sikorskiego 2/39 (95-200), KRS: 0000654322, prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne pod sygn. akt: LD1M/GRz-nu/21/2023. W dniu 1 marca 2023 r. ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Nadzorca układu wspólnie z Dłużnikiem wyznaczył dzień układowy na 1 marca 2023 r.

Na podstawie zawartej umowy funkcję nadzorcy układu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka PAWO-MEN sp. z o.o. sp.k. nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

Akta sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (KRZ) pod sygnaturą LD1M/GRz-nu/21/2023. Dodatkowo akta sprawy udostępnia się w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 9:00-14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Nadzorca układu podaje adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, a także adresy poczty elektronicznej pawo@zfrsa.pl oraz numer telefonu: 537 408 403.

Treść obwieszczenia