Inne postępowania

Postępowania

Polmos Józefów sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

W dniu 4 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Polmos Józefów sp. z o.o., sygn. akt X GU 927/18.

W dniu 18 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ustanowił Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie tymczasowym syndykiem masy upadłości.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: XVIII GUp 518/19.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego oraz likwidacji masy upadłości prosimy o kontakt: Tel. +48 22 46 88 409 e-mail: warszawa@zimmermanfilipiak.pl


31.01.2023

Przetarg na sprzedaż ruchomości – Polmos Józefów sp. z o.o.

+

Tymczasowy Syndyk masy upadłości Polmos Józefów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości ogłasza, w toku postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, sygn. XVIII GUp 518/19, sprzedaż z wolnej ręki, w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego:

– samochodu osobowego marki Mercedes-Benz, model 316 Sprinter MR`06 E5 3.5t, rok produkcji 2011, nr rejestracyjny: WZ1984S, nr VIN: WDB9066351S552387.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 19.600,00 zł netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100).

Oferty pisemne lub w formie elektronicznej, sporządzone zgodnie z regulaminem przetargu, należy składać w terminie do dnia 17 lutego 2023 r., na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa lub warszawa@zfrsa.pl

Szczegółowe informacje o sprzedaży na stronie internetowej: http://zimmermanfilipiak.pl/ w zakładce „Dla inwestorów”.

Kontakt mailowy: warszawa@zfrsa.pl 

Kontakt telefoniczny: tel.: +48 22 46 88 409 lub 606 849 099

Do pobrania:

 1. Regulamin przetargu
 2. Wycena samochodu
 3. Wzór oferty

07.09.2022

Wizytacja lokalu mieszkalnego w Warszawie

+

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia, że w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Warszawie, w dniu 15 września 2022 r. (czwartek) od godz. 15:00 odbędzie się wizytacja nieruchomości przy ul. Obrzeżnej w Warszawie. Osoby zainteresowane udziałem w wizytacji proszone są o kontakt pod nr 606 849 099 w celu ustalenia dokładnej godziny wizytacji.

02.08.2022

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Warszawie

+

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia o prowadzonym przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Warszawie.

Przedmiotem Przetargu są następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości:

 1. a) prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lokalową, położonego w budynku przy ul. Obrzeżnej 1B lok. 12 w Warszawie, dzielnica Mokotów, o powierzchni użytkowej 101,89 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym nr 54 o powierzchni 5,89 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00490412/3, oraz udziałem 10778/11995218 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, którego wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 1.312.000 zł netto, zaś wartość likwidacyjna na kwotę 984.000 zł;
 2. b) udział 1 /95 lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż wielostanowiskowy wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr C127, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA2M/00487238/5, oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, którego wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 37.000 zł netto, zaś wartość likwidacyjna na kwotę 30.000 zł

Cena wywoławcza za Nieruchomość wynosi  1.014.000 zł netto (jeden milion czternaście tysięcy złotych netto).

Oferty należy składać do dnia 21 września 2022 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa;

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 września 2022 r., o godzinie 13.00, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 14.

Na dzień otwarcia przetargu lokal jest zamieszkały przez najemcę. Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2022 r. Sędzia-komisarz zezwolił syndykowi na wypowiedzenie umowy najmu w trybie art. 109 ust. 1 p.u. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Do pobrania:
1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego w Warszawie
2. Postanowienie z dnia 22.07.2022 r. – lokal mieszkalny
3. Regulamin przetargu
4. Operat szacunkowy nieruchomości

02.08.2022

Przetarg na sprzedaż apartamentu w Jastrzębiej Górze

+

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia o prowadzonym przetargu na sprzedaż apartamentu w Jastrzębiej Górze.

Przedmiotem Przetargu są następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości:

a) prawo własności lokalu niemieszkalnego (apartamentu wczasowego) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalową, położonego w budynku przy ul. Klifowej 1A lok. 22 w Jastrzębiej Górze, o powierzchni użytkowej 67,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00056445/2, którego wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 530.000 zł netto (pięćset trzydzieści tysięcy złotych);

 1. b) udziału 1/50 w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy wraz z prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oznaczonego numerem 33 z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli lokalu garażowego, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00052870/2 którego wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 25.000 zł netto (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)Cena wywoławcza za Nieruchomość wynosi  555.000,00 zł netto.

Oferty należy składać do dnia 21 września 2022 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa;

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 września 2022 r., o godzinie 12.00, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 14.

Do pobrania:
1. wniosek syndyka z dnia 4 lipca 2022 r.
2. postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 22 lipca 2022 r.
3. regulamin przetargu
4.  wycena nieruchomości

02.08.2022

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Polmos Józefów

+

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia o prowadzonym przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Polmos Józefów.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Józefowie obejmujące aktywa określone i wycenione w opisie i oszacowaniu z dnia 2 czerwca 2022 r. Zgodnie ze sporządzonym dokumentem przedsiębiorstwo Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości obejmuje:
a) wartości niematerialne i prawne;
b) nieruchomości znajdujące się w Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni w rejonie ulicy Fabrycznej zabudowane budynkami i budowlami zakładu Polmos Józefów Spółka z o.o. oraz działkami niezabudowanymi, objęte księgami wieczystymi: WA1P/00038032/5, WA1P/00041538/6, WA1P/00091006/3, WA1P/00105276/8, WA1P/00103142/6, WA1P/00058471/0, WA1P/00038804/8, WA1P/00074469/1, WA1P/00041432/3;
c) ruchomości;
d) ależności.

Zgodnie ze sporządzonym opisem i oszacowaniem całkowita wartość przedsiębiorstwa Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości wynosi 35.690.484,23 zł wartość rynkowa], zaś po dyskoncie z tytułu wymuszonego charakteru sprzedaży, jego wartość wynosi 23.473.156,04 zł.

Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 23.473.156,04 zł netto (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 4 grosze).

Oferty należy składać do dnia 21 września 2022 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 września 2022 r., o godzinie 10:00, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 14.

Do pobrania:
1. wniosek syndyka z dnia 4 lipca 2022 r.
2. postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 22 lipca 2022 r.
3. warunki przetargu i aukcji na sprzedaż przedsiębiorstwa
4. opis i oszacowanie przedsiębiorstwa

30.06.2022

Przedłużenie terminu dla składania ofert - Przetarg na dzierżawę przedsiębiorstwa - zakończony

+

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia, iż działając w oparciu o § 7 ust. 5 punkt c) Regulaminu przetargu podjął decyzję o przedłużeniu terminu do składania ofert pisemnych do dnia 8 lipca 2022 r.

31.05.2022

Przetarg na dzierżawę przedsiębiorstwa Polmos Józefów [zakończony]

+

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia o prowadzonym przetargu na dzierżawę przedsiębiorstwa Polmos Józefów.

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa przedsiębiorstwa Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Józefowie w rozumieniu art. 551 k.c., w skład której wchodzą:

a) własność budynków oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętych Księgami Wieczystymi WA1P/00038032/5, WA1P/00058471/0, WA1P/00091006/3, WA1P/00103142/6, WA1P/00105276/8, WA1P/00041538/6, WA1P/00038804/8;

b) własność budynku o pow. użytkowej 662 m2 położonego przy ul. Fabrycznej 2G, SHR Płochocin, na działce nr 19/67, o pow. 3682 m2, dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr WA1P/00105276/8,

c) niewyodrębniony lokal nr 9 o pow. użytkowej 69,58 m2 położony w budynku przy ul. Fabrycznej 9, SHR Płochocin, dla nieruchomości – budynku położonego na działkach nr 3/6 i 3/10 prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr WA1P/00041432/3;

d) wszystkie instalacje oraz infrastruktura, a także ruchomości niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej i handlowej, zlokalizowane na nieruchomościach składających się na terenie przedsiębiorstwa Polmos Józefów. przy uwzględnieniu wyłączeń opisanych w warunkach przetargu.

2. Zainteresowani winni składać oferty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. na adres: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. – Tymczasowy Syndyk Masy Upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Józefowie, ul. Wspólna 70, piętro IX, 00-687 Warszawa, dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA DZIERŻAWĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w postępowaniu upadłościowym Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Józefowie (decyduje data wpływu oferty do biura, nie zaś data nadania oferty).

Szczegółowe informacje: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Warunki przetargu

10.05.2022

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - zakończony

+

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

  1. prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lokalową, położonego w budynku przy ul. Obrzeżnej 1B lok. 12 w Warszawie, dzielnica Mokotów, o powierzchni użytkowej 101,89 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym nr 54 o powierzchni 5,89 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00490412/3, oraz udziałem 10778/11995218 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, którego wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 1.312.000 zł netto;
  2. udział 1 /95 lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż wielostanowiskowy wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr C127, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA2M/00487238/5, oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, którego wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 37.000 zł netto.

Cena wywoławcza wynosi 1.349.000,00 zł netto.

Sprzedaż odbędzie się w trybie konkursu ofert (przetargu lub aukcji) na zasadach określonych przez tymczasowego syndyka w regulaminie.

Na dzień otwarcia przetargu lokal jest zamieszkały przez najemcę. Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2022 r. Sędzia-komisarz zezwolił syndykowi na wypowiedzenie umowy najmu w trybie art. 109 ust. 1 p.u. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 30 czerwca 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

 1. Postanowienie z dnia 7 kwietnia 2022 r.
 2. Regulamin przetargu
 3. Operat szacunkowy nieruchomości
 4. Wzór oferty

07.02.2022

Polmos: Informacja o sprzedaży ruchomości – kadzie dębowe - zakończony

+

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci: kadzi dębowych (ruchomości mogą być wykorzystane np. w celu odzyskania desek).

Cena wywoławcza wynosi 153.773.60 zł netto.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 28 lutego 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

 1. Regulamin aukcji wraz z postanowieniem
 2. Przykładowe zdjęcia kadzi dębowych
 3. Wyciąg z wyceny
 4. Wzór oferty