Inne postępowania

Postępowania

Prodigo sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 16 lutego 2022 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ukazało się obwieszczenie nr 20220216/00002 o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym wobec Prodigo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000286825 (dalej jako „Spółka”). Dzień układowy ustalony został na 15 lutego 2022 r.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, Piętro IX, 00-687 Warszawa, a sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt: WR1F/GRz-nu/10/2022. Jeżeli chcecie Państwo złożyć pismo do akt postępowania, należy założyć konto w systemie teleinformatycznym do obsługi postepowań sądowych („System KRZ”), a następnie – podając ww. sygnaturę – sporządzić, podpisać i złożyć do akt pismo przy wykorzystaniu formularza „Pismo Inne”. Więcej informacji na temat poruszania się po Systemie KRZ znajduje się TUTAJ.

W najbliższym czasie proszę spodziewać się pisemnego zawiadomienia o sposobie głosowania nad układem oraz zasadach logowania i uwierzytelniania w Systemie KRZ. Zawiadomienie zostanie doręczone każdemu wierzycielowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przesyłce znajdą Państwo wzór karty do głosowania oraz informację na temat prawnych i technicznych aspektów oddania głosu w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Obwieszczenie


24.08.2022

Obwieszczenie o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

+