Inne postępowania

Postępowania

Red Snake sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

w dniu 18 listopada 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 223 / 2021 (6386), poz. 71919, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Red Snake spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (KRS: 00005355025; dalej „Spółka”). Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) - jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 1 listopada 2021 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 1 listopada 2021 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy.

Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli to: redsnake@zfrsa.pl

Obwieszczenie


01.08.2022

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

+

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 lipca 2022 r. w przedmiocie wniosku o zatwierdzenie układu, sygn. akt XII GRz 35/21, postanowił zatwierdzić układ zawarty w drodze samodzielnego zbierania głosów przez Red Snake spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie w toku postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, z wierzycielami.

Obwieszczenie

31.03.2022

Wniosek o zatwierdzenie układu

+

Nadzorca układu informuje, że w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Red Snake sp. z o.o. stwierdził przyjęcie układu.

W dniu 17 marca 2022 r. wpłynął do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie wniosek Dłużnika o zatwierdzenie układu.

Nadzorca układu opublikuje komunikat o rozstrzygnięciu w przedmiocie rozpoznania układu po jego doręczeniu.

Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt: XII GRz 35/21.