Inne postępowania

Postępowania

Sorbitower sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 4 stycznia 2022 roku została ogłoszona upadłość Sorbitower sp. z o.o. w Warszawie (KRS: 0000688668; dalej jako: „Upadły”), sygn. akt: XVIII GU 383/21.

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została syndykiem w niniejszym postępowaniu.

W punkcie III postanowienia o ogłoszeniu upadłości Sąd wezwał wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z powyższym, proszę o dokonywanie zgłoszeń wierzytelności do syndyka na adres:
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
syndyk masy upadłości Milo-Development sp. z o.o. w upadłości
ul. Wspólna 70 piętro IX,
00-687 Warszawa
sygn. akt: XVIII GUp 3/22

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: XVIII GUp 3/22.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: sorbitower@zfrsa.pl

Postanowienie


29.07.2022

Zatwierdzenie listy wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości Sorbitower sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 lipca 2022 r. Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec ww. Spółki (sygn. akt: XVIII GUp 3/22) zatwierdził listę wierzytelności złożoną do akt postępowania w dniu 24 maja 2022 r.

08.06.2022

Złożenie listy wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości Sorbitower sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 maja 2022 r. do akt postępowania (sygn. XVIII GUp 3/22) została złożona lista wierzytelności. Obwieszczenie o złożeniu listy wierzytelności ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 8 czerwca 2022 r. poz. 30909 (MSiG nr 110/2022).

Obwieszczenie