Inne postępowania

Postępowania

Sorbitower sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 4 stycznia 2022 roku została ogłoszona upadłość Sorbitower sp. z o.o. w Warszawie (KRS: 0000688668; dalej jako: „Upadły”), sygn. akt: XVIII GU 383/21.

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została syndykiem w niniejszym postępowaniu.

W punkcie III postanowienia o ogłoszeniu upadłości Sąd wezwał wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z powyższym, proszę o dokonywanie zgłoszeń wierzytelności do syndyka na adres:
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
syndyk masy upadłości Milo-Development sp. z o.o. w upadłości

Aleje Jerozolimskie 81

02-001 Warszawa

sygn. akt: XVIII GUp 3/22

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: XVIII GUp 3/22.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: sorbitower@zfrsa.pl

Postanowienie


03.06.2024

Syndyk sprzeda galerię handlową

+

Syndyk masy upadłości SORBITOWER sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo upadłego, na które składa się:

 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Centrum Handlowo-Usługowym Milo-Park Bogatynia, położonej przy ul. Daszyńskiego 41B, gmina Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 31/10, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00036097/8,
 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Daszyńskiego, gmina Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 31/11, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00056214/1,

Cena wywoławcza za przedsiębiorstwo wynosi 15.814.000,00 zł (piętnaście milionów osiemset czternaście tysięcy złotych 00/100).

Nieruchomości wchodzące w skład Przedsiębiorstwa stanowią składniki masy upadłości SORBITOWER sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie z uwagi na bezskuteczność czynności rozporządzenia Nieruchomościami wobec masy upadłości na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzmieniu sprzed 01 grudnia 2021 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późń. zm., dalej jako: „p.u.”), co zostało potwierdzone prawomocnymi postanowieniami Sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym SORBITOWER sp. z o.o. z dnia 22 lutego 2022 r. oraz 13 kwietnia 2022 r. wydanymi na podstawie art. 134 ust. 1a p.u. Powyższe oznacza, że Syndyk jest uprawniony do rozporządzenia Nieruchomościami, mimo że Upadły nie jest użytkownikiem wieczystym Nieruchomości, a w dziale II ksiąg wieczystych Nieruchomości jako użytkownik wieczysty wskazany jest podmiot trzeci (beneficjent bezskutecznej czynności prawnej).

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych przez syndyka w regulaminie przetargu. Regulamin dostępny na stronie internetowej: https://zimmermanfilipiak.pl/dlainwestorow/

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa może zostać udostępniona dla zainteresowanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane na adres e-mail syndyka: sorbitower@zfrsa.pl

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2024 r. do godz. 12:00 na adres: Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.

Kontakt: sorbitower@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

 1. Regulamin przetargu
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

16.04.2024

Trzeci przetarg na sprzedaż należności

+

Syndyk masy upadłości SORBITOWER sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

 • należność wobec TXM S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie w kwocie o wartości nominalnej 194.602,23 zł (188.538,99 zł -należność główna; 6.063,30 zł – odsetki) i wartości oszacowania 1.946,02 z – cena wywoławcza 973,01 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 01/100)
 • należność wobec osoby fizycznej o wartości nominalnej 246.519,41 zł i wartości oszacowania 2.465,19 zł – cena wywoławcza 1.232,59 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści dwa złote 59/100).

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych przez syndyka w regulaminie przetargu. Regulamin dostępny na stronie internetowej: https://zimmermanfilipiak.pl/dlainwestorow/ 

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa zawierający wycenę należności może zostać udostępniony dla zainteresowanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane na adres e-mail syndyka: sorbitower@zfrsa.pl

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2024 r. do godz. 10:00 na adres: Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Kontakt: sorbitower@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

 1. Regulamin przetargu
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

19.03.2024

Drugi przetarg na sprzedaż należności - zakończony

+

Syndyk masy upadłości SORBITOWER sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

 • należność wobec TXM S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie w kwocie o wartości nominalnej 194.602,23 zł (188.538,99 zł -należność główna; 6.063,30 zł – odsetki) i wartości oszacowania 1.946,02 z – cena wywoławcza 1.459,52 (słownie: tysiąc czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 52/100)
 • należność wobec osoby fizycznej o wartości nominalnej 246.519,41 zł i wartości oszacowania 2.465,19 zł – cena wywoławcza 1.848,89 zł (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści osiem złotych 89/100).

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych przez syndyka w regulaminie przetargu. Regulamin dostępny na stronie internetowej: https://zimmermanfilipiak.pl/dlainwestorow/ 

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa zawierający wycenę należności może zostać udostępniony dla zainteresowanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane na adres e-mail syndyka: sorbitower@zfrsa.pl

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia 2024 r. do godz. 10:00 na adres: Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Kontakt: sorbitower@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

 1. Regulamin przetargu
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

14.03.2024

Wyznaczenie terminu otwarcia ofert nabycia należności

+

Syndyk masy upadłości Sorbitower sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza o wyznaczeniu terminu otwarcia ofert złożonych w przetargu na sprzedaż należności na dzień 15 marca 2024 r. godz. 11:00 w biurze Syndyka pod adresem Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.

Informacja do pobrania

13.02.2024

Syndyk sprzeda należności

+

Syndyk masy upadłości SORBITOWER sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

 • należność wobec TXM S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie w kwocie o wartości nominalnej 194.602,23 zł (188.538,99 zł -należność główna; 6.063,30 zł – odsetki) i wartości oszacowania 1.946,02 zł,
 • należność wobec osoby fizycznej o wartości nominalnej 246.519,41 zł i wartości oszacowania 2.465,19 zł.

 

Cena wywoławcza za należności wynosi 4.411,21 zł (cztery tysiące czterysta jedenaście złotych 21/100).

 

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych przez syndyka w regulaminie przetargu. Regulamin dostępny na stronie internetowej: https://zimmermanfilipiak.pl/dlainwestorow/ 

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa zawierający wycenę należności może zostać udostępniony dla zainteresowanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane na adres e-mail syndyka: sorbitower@zfrsa.pl

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 10:00 na adres: Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Kontakt: sorbitower@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

 1. Regulamin przetargu
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

01.02.2024

Syndyk sprzeda galerię handlową

+

Syndyk masy upadłości SORBITOWER sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo upadłego, na które składa się:

 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Centrum Handlowo-Usługowym Milo-Park Bogatynia, położonej przy ul. Daszyńskiego 41B, gmina Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 31/10, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00036097/8,
 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Daszyńskiego, gmina Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 31/11, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00056214/1,

Cena wywoławcza za przedsiębiorstwo wynosi 19.767.000,00 zł (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Nieruchomości wchodzące w skład Przedsiębiorstwa stanowią składniki masy upadłości SORBITOWER sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie z uwagi na bezskuteczność czynności rozporządzenia Nieruchomościami wobec masy upadłości na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzmieniu sprzed 01 grudnia 2021 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późń. zm., dalej jako: „p.u.”), co zostało potwierdzone prawomocnymi postanowieniami Sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym SORBITOWER sp. z o.o. z dnia 22 lutego 2022 r. oraz 13 kwietnia 2022 r. wydanymi na podstawie art. 134 ust. 1a p.u. Powyższe oznacza, że Syndyk jest uprawniony do rozporządzenia Nieruchomościami, mimo że Upadły nie jest użytkownikiem wieczystym Nieruchomości, a w dziale II ksiąg wieczystych Nieruchomości jako użytkownik wieczysty wskazany jest podmiot trzeci (beneficjent bezskutecznej czynności prawnej).

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych przez syndyka w regulaminie przetargu. Regulamin dostępny na stronie internetowej: https://zimmermanfilipiak.pl/dlainwestorow/

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa może zostać udostępniona dla zainteresowanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane na adres e-mail syndyka: sorbitower@zfrsa.pl

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. do godz. 10:00 na adres: Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.

Kontakt: sorbitower@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

 1. Regulamin przetargu
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

29.07.2022

Zatwierdzenie listy wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości Sorbitower sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 lipca 2022 r. Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec ww. Spółki (sygn. akt: XVIII GUp 3/22) zatwierdził listę wierzytelności złożoną do akt postępowania w dniu 24 maja 2022 r.

08.06.2022

Złożenie listy wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości Sorbitower sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 maja 2022 r. do akt postępowania (sygn. XVIII GUp 3/22) została złożona lista wierzytelności. Obwieszczenie o złożeniu listy wierzytelności ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 8 czerwca 2022 r. poz. 30909 (MSiG nr 110/2022).

Obwieszczenie