Inne postępowania

Kontakt:

stalbud@zfrsa.pl

Postępowania

Stalbud Tarnów Sp. z o.o.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście

Szanowni Państwo,

postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 22 lutego 2016 r. otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki Stalbud Tarnów sp. z o. o. z siedzibą w Mikołajowicach (dalej jako „Spółka”). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została nadzorcą sądowym tego postępowania. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Barbara Fela. Sprawa toczy się pod sygnaturą VIII GRp 1/16.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Stalbud Tarnów sp. z o.o. Spółka – tak jak dotychczas – prowadzi działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty. Podstawowa zmiana polega na ochronie Spółki przed postępowaniami egzekucyjnymi (zakaz wszczynania egzekucji przeciwko Stalbud Tarnów sp. z o.o.) oraz tym, że długi powstałe przed dniem 22 lutego 2016 r. będą podlegały restrukturyzacji na zasadach określonych w propozycjach układowych (propozycje układowe zostaną doręczone każdemu wierzycielowi na adres jego siedziby w najbliższych tygodniach). Nad przestrzeganiem prawa oraz bieżącą działalnością Stalbud Tarnów sp. z o.o. czuwa nadzorca sądowy, bez zgody którego Spółka nie może dokonywać czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego nadzorca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: stalbud@zfrsa.pl.

Skany dokumentów:

postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego 


10.10.2016

Informacja o uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu PPU Stalbudu

+

Szanowni Państwo,

postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 29 lipca 2016 r. o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego spółki Stalbud Tarnów sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Mikołajowicach (dalej jako Spółka) jest prawomocne. Oznacza to, że ww. postępowanie nie będzie już kontynuowane.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że postanowieniem z dnia 20 września 2016 r. (sygn. akt: VIII GU 320/16) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Spółki. Sędzią-Komisarzem została wyznaczona SSR Barbara Fela, zaś syndykiem masy upadłości Zbigniew Typrowicz (numer licencji syndyka 480; adres: Biuro Syndyka, ul. Turniejowa 73F/50, 30-619  Kraków; telefon kontaktowy: 503 169 678). Postępowanie upadłościowe stało się tym samym jedynym właściwym postępowaniem, w toku którego wierzyciele Spółki mogą dochodzić swoich roszczeń, dokonując zgłoszenia wierzytelności. Uwaga ta dotyczy również wierzycieli, którzy zostali umieszczeni w spisie wierzytelności sporządzonym przez zarządcę w toku postępowania restrukturyzacyjnego Spółki.

O ogłoszeniu upadłości Spółki obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 7 października 2016 r. Od tej daty wierzyciele mają 30 dni na dokonanie zgłoszenia wierzytelności, które należy złożyć na ręce Sędzi-Komisarz na piśmie w dwóch egzemplarzach (formularz zgłoszenia wierzytelności jest dostępny pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/restrukturyzacja-i-upadlosc/wzory-stosowane-w-postepowaniu-upadlosciowym/).

01.09.2016

Informacja o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego Stalbud Tarnów sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Mikołajowicach (VIII GRp 1/16)

+

Szanowni Państwo,

postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w dniu 29 lipca 2016 r. umorzono przyspieszone postępowanie układowe spółki Stalbud Tarnów sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Mikołajowicach (dalej jako Spółka), otwarte postanowieniem ww. Sądu z 22 lutego 2016 r., prowadzone pod sygn. VIII GRp 1/16.  Przyczyną wydania tego postanowienia było wymuszone zakończenie współpracy Spółki z jednym z jej kontrahentów, skutkujące brakiem możliwości pozyskania finansowania umożliwiającego wykonanie w przyszłości układu, który miał być zawarty z wierzycielami.

Informacja o umorzeniu postępowania ukazała się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 26 sierpnia 2016 r. Od tego dnia biegnie dwutygodniowy termin na zaskarżenie postanowienia z dnia 29 lipca 2016 r. w drodze zażalenia, wobec czego postanowienie z dnia 29 lipca 2016 r. na dzień dzisiejszy nie jest prawomocne.

O uprawomocnieniu postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego Spółki zostaną Państwo powiadomieni w kolejnych komunikatach.

10.06.2016

Informacja nadzorcy sądowego o złożeniu przez dłużnika wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2016 r. Stalbud Tarnów sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Mikołajowicach złożył wniosek o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego, otwartego w dniu 22 lutego 2016 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Przyczyną złożenia wskazanego wniosku było wymuszone zakończenie współpracy dłużnika z jednym z jego kontrahentów, skutkujące brakiem możliwości pozyskania finansowania umożliwiającego wykonanie w przyszłości układu, który miał być zawarty z wierzycielami.

Nadzorca sądowy w dniu 10 czerwca br. złożył do akt sprawy pisemne stanowisko, w którym poparł wspomniany wniosek dłużnika.

Decyzji sądu w przedmiocie umorzenia przyspieszonego postępowania układowego Stalbud Tarnów sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Mikołajowicach należy spodziewać się w ciągu najbliższych tygodni.

08.03.2016

Złożenie przez nadzorcę sądowego kluczowych dokumentów w postępowaniu

+

W dniu 7 marca 2016 r. nadzorca sądowy złożył do akt postępowania restrukturyzacyjnego następujące dokumenty:

a) spis wierzytelności,
b) spis wierzytelności spornych,
c) plan restrukturyzacyjny,
d) propozycje układowe.

Na dalszym etapie postępowania wierzyciele otrzymają z sądu zawiadomienie o terminie zgromadzenia wierzycieli celem głosowania nad układem (jeszcze nie został wyznaczony). Nadzorca sądowy informuje, że nie ma potrzeby osobistego stawiania się w sądzie na zgromadzeniu wierzycieli, gdyż głos w sprawie układu można oddać w formie pisemnej na specjalnie przygotowanym formularzu. Karta do głosowania wraz z propozycjami układowymi zostanie doręczona wierzycielom pocztą tradycyjną oraz elektroniczną (o ile znany jest adres e-mail wierzyciela) w najbliższych tygodniach.