Inne postępowania

Kontakt:

tatra@zfrsa.pl

Postępowania

Tatra Club 2000 Hotel Belvedere

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 17 czerwca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 115/2021 (6260), poz. 39133, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Tatra Club 2000 Hotel Belvedere sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: KRS 0000092962, dalej: „Spółka” lub „Dłużnik”). Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

Dzień układowy został wyznaczony na 16 czerwca 2021 r. Od dnia otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia lub uprawomocnienia się postanowienia o jego umorzeniu spełnianie przez Dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne. Oznacza to, że Dłużnik ma obowiązek na bieżąco regulować wszystkie zobowiązania powstałe od dnia układowego, tj.  16 czerwca 2021 r. i nie ma prawa regulowania wierzytelności objętych układem z mocy prawa, a więc powstałych do dnia 15 czerwca 2021 r. włącznie.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu tj. w niniejszej sprawie do dnia 17 października 2021 r.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, Piętro IX, 00-687 Warszawa.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania nadzorca układu kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: tatra@zfrsa.pl

Obwieszczenie