Inne postępowania

Kontakt:

td@zfrsa.pl

Postępowania

TEA Development sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 13 kwietnia 2021 roku została ogłoszona upadłość TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w Warszawie (dalej jako „Upadły”), sygn. akt: XVIII GU 948/20

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została syndykiem w niniejszym postępowaniu.

W punkcie III postanowienia o ogłoszeniu upadłości Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z powyższym proszę o dokonywanie zgłoszeń wierzytelności do syndyka na adres:

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości
ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa
sygn. akt: XVIII GUp 38/21

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt XVIII GUp 38/21

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: td@zfrsa.pl

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


28.08.2023

Przetarg na sprzedaż należności

+

Syndyk masy upadłości TEA Development sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki wierzytelność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w kwocie nominalnej 116.400,00 zł (stu szesnastu tysięcy czterystu złotych) wobec osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim. Wartość likwidacyjna wierzytelności oszacowana została na kwotę 15.556 zł.

Przetarg odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie, dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza wynosi 15.556 zł netto.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi kupujący.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 29 września 2023 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa.

Kontakt: td@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Wycena należności może zostać udostępniona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane na adres mailowy syndyka – td@zfrsa.pl.

04.10.2022

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

+

Syndyk masy upadłości TEA Development sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

 1. nieruchomość gruntową położoną w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00037670/5
 2. udział 2/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00024667/7

Cena wywoławcza wynosi 2.059.145,06 zł netto.

Na nieruchomości prowadzona była inwestycja deweloperska polegająca na budowie 11 segmentów mieszkalnych. Sprzedaż odbędzie się w trybie konkursu ofert (przetargu lub aukcji) na zasadach określonych przez syndyka w załączniku nr 5 do wniosku z dnia 10 maja 2022 roku.

Sprzedaż nie powinna zakończyć się przed uprawomocnieniem się postanowienia sędziego komisarza z dnia 26 stycznia 2022 roku o zezwoleniu na zaprzestanie kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

W razie otrzymania przez syndyka dwóch tożsamych ofert na nabycie nieruchomości i przy braku postąpienia w licytacji syndyk przy ostatecznym wyborze oferty powinien preferować ofertę tego oferenta, który zobowiąże się do ustanowienia odrębnej własności domu jednorodzinnego na rzecz Mariusza i Jarosławy Kwapiszów, Renaty Opali i Waldemara Dudzika.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi kupujący.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 8 listopada 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży: http://zimmermanfilipiak.pl

Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

23.08.2022

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności do akt postępowania

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że do akt postępowania sygn. XVIII GUp 38/21 w dniu 8 sierpnia 2022 r. została złożona uzupełniająca lista wierzytelności. Obwieszczenie o złożeniu uzupełniającej listy wierzytelności ukazało się w dniu 22 sierpnia 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 161/2022 (6560), poz. 43567.

Obwieszczenie

18.07.2022

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - przetarg zakończony

+

Syndyk masy upadłości TEA Development sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

 1. nieruchomość gruntową położoną w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00037670/5
 2. udział 2/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00024667/7

Cena wywoławcza wynosi 2.745.526,74 zł netto.

Na nieruchomości prowadzona była inwestycja deweloperska polegająca na budowie 11 segmentów mieszkalnych. Sprzedaż odbędzie się w trybie konkursu ofert (przetargu lub aukcji) na zasadach określonych przez syndyka w załączniku nr 5 do wniosku z dnia 10 maja 2022 roku.

Sprzedaż nie powinna zakończyć się przed uprawomocnieniem się postanowienia sędziego komisarza z dnia 26 stycznia 2022 roku o zezwoleniu na zaprzestanie kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 17 sierpnia 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

09.06.2022

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - przetarg zakończony

+

Syndyk masy upadłości TEA Development sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

 1. nieruchomość gruntową położoną w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00037670/5
 2. udział 2/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00024667/7

Cena wywoławcza wynosi 3.245.000,00 zł netto.

Na nieruchomości prowadzona była inwestycja deweloperska polegająca na budowie 11 segmentów mieszkalnych. Sprzedaż odbędzie się w trybie konkursu ofert (przetargu lub aukcji) na zasadach określonych przez syndyka w załączniku nr 5 do wniosku z dnia 10 maja 2022 roku.

Sprzedaż nie powinna zakończyć się przed uprawomocnieniem się postanowienia sędziego komisarza z dnia 26 stycznia 2022 roku o zezwoleniu na zaprzestanie kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 30 czerwca 2022 r. na adres:
ul. Wspólna 70 piętro IX,
00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt:
warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

31.05.2022

Informacja o zamknięciu przetargu

+

Syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości informuje, że w ramach prowadzonej sprzedaży nieruchomości przewidującej dopłaty nabywców zgodnie z postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 16 marca 2022 r. w organizowanym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Po otrzymaniu zgody Sędziego-komisarza zostanie przeprowadzony kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości ze skutkiem egzekucyjnym. Zainteresowanych już teraz zapraszamy do składania ofert.

06.05.2022

Przedłużeniu terminu do składania ofert – przetarg zakończony

+

Syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż działając w oparciu o § 10 pkt 5 Regulaminu przetargu podjął decyzję o przedłużeniu terminu do składania ofert pisemnych do dnia 20 maja 2022 r.

28.04.2022

Przedłużenie terminu do składania ofert – przetarg zakończony

+

Syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż działając w oparciu o § 10 pkt 5 Regulaminu przetargu* podjął decyzję o przedłużeniu terminu do składania ofert pisemnych do dnia 6 maja 2022 r.

Regulamin przetargu

23.03.2022

Przetarg na sprzedaż nieruchomości – zakończony

+

Syndyk masy upadłości TEA Development sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

 1. nieruchomość gruntową położoną w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00037670/5
 2. udział 2/11 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kątach, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1I/00024667/7

Cena wywoławcza wynosi 2.745.526,74 zł netto

Na nieruchomości prowadzona była inwestycja deweloperska polegająca na budowie 11 segmentów mieszkalnych. W umowie sprzedaży nabywca zobowiąże się do zawarcia trzech umów zobowiązujących do ustanowienia odrębnej własności domu jednorodzinnego na rzecz Mariusza i Jarosławy Kwapiszów, Renaty Opali i Waldemara Dudzika na zasadach określonych we wniosku syndyka z dnia 10 lutego 2022 roku.

Sprzedaż odbędzie się w trybie konkursu ofert (przetargu lub aukcji) na zasadach określonych przez syndyka w załączniku do wniosku z dnia 10 lutego 2022 roku, z tą zmianą, że uchyla się § 12 pkt 10 regulaminu.

Sprzedaż nie powinna zakończyć się przed uprawomocnieniem się postanowienia sędziego komisarza z dnia 26 stycznia 2022 roku o zezwoleniu na zaprzestanie kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 29 kwietnia 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

17.09.2021

Zatwierdzenie listy wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 września 2021 r. Sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności złożoną przez syndyka do akt postępowania sygn. XVIII GUp 38/21 w dniu 23 lipca 2021 r.

11.08.2021

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu przez syndyka opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego do akt postępowania

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że do akt postępowania sygn. XVIII GUp 38/21 w dniu 23 lipca 2021 r. został złożony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego. Obwieszczenie o złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego ukazało się w dniu 11 sierpnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 154/2021 (6299), poz. 51266.

Obwieszczenie w MSiG

12.08.2021

Obwieszczenie w MSiG o złożeniu przez syndyka listy wierzytelności do akt postępowania

+

Szanowni Państwo,

Syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że do akt postępowania sygn. XVIII GUp 38/21 w dniu 23 lipca 2021 r. została złożona lista wierzytelności. Obwieszczenie o złożeniu listy wierzytelności ukazało się w dniu 12 sierpnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 155/2021 (6300), poz. 51445.

Obwieszczenie w MSiG

26.04.2021

Zgłoszenia wierzytelności

+

W punkcie III postanowienia o ogłoszeniu upadłości Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na wskazany przez niego w obwieszczeniu adres w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z powyższym proszę o dokonywanie zgłoszeń wierzytelności do syndyka na adres:

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
syndyk masy upadłości TEA DEVELOPMENT sp. z o.o. w upadłości
ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa
sygn. akt: XVIII GUp 38/21

W toku postępowania upadłościowego zostanie sporządzona lista wierzytelności obejmująca wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać, w dwóch egzemplarzach, w formie pisemnej zgodnie z udostępnionym wzorem. Wzór zgłoszenia wierzytelności można również pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności zostały uregulowane w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. W szczególności syndyk poucza wierzycieli, że:

 1. wierzytelność w walucie obcej bez względu na termin jej wymagalności umieszcza się na liście po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia ogłoszenia upadłości tj. z dnia 12 grudnia 2019 r. (art. 251 p.u.).
 2. odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie (art. 247 p.u.).
 3. wierzytelność za okres rozliczeniowy, w trakcie którego została ogłoszona upadłość, w szczególności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, ulega z mocy prawa proporcjonalnemu podziałowi na część traktowaną jak wierzytelność powstała przed dniem ogłoszenia upadłości oraz część traktowaną jak wierzytelność powstająca po dniu ogłoszenia upadłości. Jeżeli rozliczenie należności publicznoprawnych wymaga sporządzenia deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmujących rozliczenie, obie części wierzytelności, ujmowane są w odrębnych deklaracjach lub innych tego typu dokumentach (245a p.u).
 4. do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby, która podpisuje się pod zgłoszeniem wierzytelności, do reprezentowania wierzyciela.

Ponadto, syndyk poucza wierzycieli zagranicznych, że zgodnie z art. 380 p.u. wierzyciel, który nie ma miejsca zamieszkania, zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowił w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do prowadzenia sprawy, jest obowiązany wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tego wierzyciela pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby, która podpisuje się pod zgłoszeniem wierzytelności, do reprezentowania wierzyciela. W przypadku osób prawnych wymagane jest dołączenie wyciągu z właściwego zagranicznego rejestru handlowego.

Wzór zgłoszenia wierzytelności