Inne postępowania

Postępowania

Termisil Huta Szkła Wołomin SA

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Szanowni Państwo,

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 26 lipca 2016 r. otwarto postępowanie sanacyjne TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej jako „Spółka”). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została zarządcą w tym postępowaniu. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Monika Gajdzińska-Sudomir. Sprawa toczy się pod sygnaturą X GRs 6/16.

Z dniem wydania przez Sąd ww. postanowienia, Spółka utraciła prawo zarządu oraz prawo korzystania z mienia wchodzącego w skład masy sanacyjnej i rozporządzania nim. Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wpływa jednak negatywnie na działalność Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. Od dnia 26 lipca 2016 r. zarządca będzie kontynuował działalność gospodarczą Spółki, realizował umowy oraz zawierał nowe kontrakty. Zgodnie z art. 230 i 313 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zarządca w ciągu 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego złoży sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny.

Jednocześnie Zarządca wskazuje, iż zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 26 lipca 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: termisil@zfrsa.pl.

 


10.07.2019

Przetarg na zakup przedsiębiorstwa TERMISIL organizowany przez Zarządcę Przymusowego

+

Zarządca Przymusowy Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. z siedzibą w Wołominie ogłasza przetarg pisemny z ustną licytacją na sprzedaż przedsiębiorstwa TERMISIL.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa TERMISIL (KRS 0000287570) prowadzącego działalność operacyjną, składającego się ze zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych służących do produkcji oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z posadowionymi na niej budowlami i budynkami, objęte księgą wieczystą KW WA1W/00038631/9. Przedmiotem sprzedaży nie są objęte: środki pieniężne oraz należności.

Cena wywoławcza wynosi 26.000.000 zł netto (dwadzieścia sześć milionów złotych 00/100 groszy). Oferty wraz z wadium w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) należy składać do dnia 2 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00 na adres:  Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. – zarządca przymusowy TERMISIL, ul. Wspólna 70 piętro IX; 00-687 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu  5 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00 w kancelarii Zarządcy Przymusowego.

Zainteresowani mogą składać zapytania na adres: termisil@zfrsa.pl oraz pod numerem: (22) 46 81 211.

08.04.2019

Wykonywanie układu – informacja dla wierzycieli

+

W związku z przystąpieniem do wykonywania układu TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. weryfikuje aktualne numery rachunków bankowych wierzycieli na które mają zostać dokonane wpłaty środków przypadających wierzycielom układowym. Nadzorca wykonania układu zwraca się z prośbą do wierzycieli układowych o przesyłanie danych na adres e-mail: cashcollection@termisil.com.

Brak potwierdzenia rachunku bankowego może skutkować przelewem na dotychczas znany Spółce numer rachunku, a w razie braku – złożeniem należnej sumy do depozytu sądowego.

08.04.2019

Informacja o zakończeniu postępowania sanacyjnego

+

Zarządca spółki TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji uprzejmie informuje, że z dniem 12 marca 2019 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym dłużnika – spółki Termisil Huta Szkła Wołomin spółki akcyjnej z siedzibą w Wołominie, sygn. akt X GRs 1/16.

Zgodnie z warunkami przyjętego układu spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. od dnia zakończenia postępowania sanacyjnego pełni funkcję zarządcy przymusowego spółki TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. oraz nadzorcy wykonania układu.

Obwieszczenie.

25.02.2019

Regulamin prowadzenia negocjacji w przedmiocie sprzedaży całego majątku

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako zarządca spółki Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000287570 zaprasza do rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie sprzedaży całego przedsiębiorstwa Spółki. Poniżej zarządca przedstawia regulamin prowadzenia negocjacji.

14.02.2019

Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu

+

Zarządca spółki TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji uprzejmie informuje, że w dniu 14 lutego 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 32/2019 (5671) pod poz. 8506. ukazało się obwieszczenie o zatwierdzeniu układu.

Obwieszczenie

07.02.2019

Zatwierdzenie układu

+

Zarządca spółki TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 29 listopada 2018 r.

Treść postanowienia.

 

11.12.2018

Obwieszczenie o stwierdzeniu przyjęcia układu

+

Zarządca spółki TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji uprzejmie informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 238/2018 (5626) pod poz. 55215 ukazało się obwieszczenie o stwierdzeniu przyjęcia układu.

Obwieszczenie

 

05.12.2018

Przyjęcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

+

Zarządca Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wołominie, niniejszym zawiadamia, że na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 29 listopada 2018 r. został przyjęty układ zgodnie z propozycjami zarządcy z dnia 28 września 2018 r. W załączeniu treść postanowienia Sędzi-komisarz w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu.

Układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli podlega zatwierdzeniu przez Sąd (art. 164 Prawa restrukturyzacyjnego).

Do pobrania:

postanowienie z dnia 29.11.2018 r.

28.09.2018

Informacja o odroczeniu zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem

+

1. Zarządca Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wołominie, niniejszym zawiadamia, że na zgromadzeniu wierzycieli, które odbyło się w dniu 28 września 2018 r., Sędzia-komisarz postanowił odroczyć zgromadzenie w celu kontynuowania głosowania nad układem, wyznaczając jego nowy termin na 29 listopada 2018 r. godz. 11:30, sala 120 budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100a w Warszawie;

2. Informuję, iż na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 28 września 2018 r. Zarządca złożył nowe propozycje układowe, które zostały poparte przez Dłużnika. Do wszystkich wierzycieli, którzy nie stawili się na zgromadzeniu wierzycieli (osobiście bądź przez pełnomocnika) zostaną doręczone pisemne zawiadomienia wraz z kartą do głosowania.

3. Wyjaśniam, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym Termisilu propozycje układowe złożył zarówno Dłużnik (te zostały Państwu wysłane we wrześniu br.), jak i zarządca (te wysyłamy w załączeniu). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych pod głosowanie poddaje się wszystkie propozycje układowe. Za przyjęte uznaje się te propozycje układowe, które uzyskały największe poparcie wierzycieli. Oznacza to, że każdy z wierzycieli może oddać dwa głosy: pierwszy głos dotyczy propozycji układowych złożonych przez Dłużnika, czyli przez zarząd Termisilu, drugi głos dotyczy propozycji układowych opracowanych przez zarządcę, czyli przez spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

4. Wierzyciele, którzy dotychczas nie oddali głosu w sprawie propozycji układowych złożonych przez Dłużnika, mogą w dalszym ciągu zagłosować – wypełniając kartę do głosowania, która wcześniej została im doręczona bądź stawiając się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 29 listopada 2018 r.

5. Jednocześnie zarządca poucza wierzycieli, iż w przypadku głosowania pisemnego do prawidłowo wypełnionej karty do głosowania należy dołączyć dokumenty aktualne na dzień złożenia podpisu wykazujące umocowanie osoby podpisującej kartę do działania w imieniu Wierzyciela (np. KRS spółki, CEDIG osoby, oryginał pełnomocnictwa etc.).

06.09.2018

Obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem

+

Zarządca spółki TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji uprzejmie informuje, że w dniu 6 września 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 173/2018 (5561) pod poz. 38874 ukazało się obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. W załączeniu treść obwieszczenia w MSiG.

Plik do pobrania:

04.09.2018

Informacja o zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem

+

Zarządca Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wołominie, niniejszym zawiadamia, że termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem został wyznaczony na dzień 28 września 2018 r. godz. 10:00, sala 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100a w Warszawie.

Ponadto, informuje się, że wierzycielom uprawnionym do głosowania listownie zostaną doręczone następujące dokumenty: (i) propozycje układowe dłużnika, (ii) karta do głosowania, (iii) pouczenie o treści przepisów prawa.

Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać do Sądu na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla Spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, z dopiskiem: sygn. akt X GRs 6/16. Uwaga! wierzyciele, którzy wypełnili karty do głosowania i przekazali je wyznaczonej przez zarządcę osobie, nie wypełniają kart ponownie i nie wysyłają ich na adres Sądu, gdyż karty te zostaną złożone w Sądzie osobiście przez pełnomocnika.

Szczegółowe informacje dotyczące zgromadzenia wierzycieli zawarte są w zawiadomieniu o zgromadzeniu wierzycieli, które zostało przesłane listownie do wierzycieli.

26.03.2018

Informacja o statusie postępowania

+

Informacja dostępna tutaj.

21.03.2018

Obwieszczenie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

+

Zarządca spółki TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji uprzejmie informuje, że w dniu 21 marca 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 57/2018 (5445) pod poz. 12219 ukazało się obwieszczenie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności. W załączeniu treść obwieszczenia w MSiG.

Obwieszczenie.

 

 

03.08.2017

Informacja dla wierzycieli Termisil Huta Szkła Wołomin SA o statusie postępowania

+

Informacja dostępna TUTAJ.

 

10.10.2016

Informacja dotycząca poszukiwania inwestora dla TERMISIL S.A.

+

TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka) jest jedynym w Polsce oraz jednym z kilku w Europie producentów naczyń kuchennych ze szkła borokrzemowego. W ofercie Spółki znajdują się między innymi: naczynia do pieczenia i przechowywania żywności, dzbanki oraz szklanki.

Produkty Spółki znane są w ponad 60 krajach na całym świecie. Ponad 80% przychodów generuje sprzedaż we własnej marce TERMISIL. Marka ta zna jest na wymagających rynkach Europy, Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Spółka od kilku lat prowadzi procesy reorganizacyjne i naprawcze.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 lipca 2016 roku otworzyć postępowanie sanacyjne wobec Spółki. Sąd Wyznaczył Spółce zarządcę w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Spółka Akcyjna (dalej jako: „Zarządca).

Celem postępowania jest zapewnienie długofalowego funkcjonowania Spółki po jej oddłużeniu.

25 sierpnia 2016 roku, Zarządca złożył do Sądu Rejonowego plan restrukturyzacyjny dla Spółki. Kluczowym elementem planu jest założenie, że w Spółce pojawi się nowy inwestor / inwestorzy. W związku z tym Spółka uruchomiła proces pozyskiwania potencjalnych inwestorów.

Osoby lub firmy zainteresowane potencjalną inwestycją w Spółkę prosimy o kontakt z Dyrektorem Zarządzającym Spółki, panem Radosławem Rogackim (rrogacki@termisil.com) w celu otrzymania szczegółowych informacji na podstawie podpisanych odpowiednich dokumentów o zachowaniu poufności.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym profilem Spółki.

http://zimmermanfilipiak.pl/assets/files/Presentation TERMISIL.pdf