Inne postępowania

Postępowania

TOP SECRET Sp. z o.o.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 2 września 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 171/2020 (6061), poz. 44240, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu TOP SECRET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000129475; dalej „Spółka”). Postępowanie odbywa się ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), jako tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką funkcję nadzorcy układu w niniejszym postępowaniu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

W związku z wyznaczeniem dnia układowego, zobowiązania powstałe przed dniem 1 września 2020 r. zostaną zaspokojone zgodnie z warunkami układu przyjętego przez wierzycieli. Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 1 września 2020 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XIV GRz 1/20).

Postępowanie prowadzone jest przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, Piętro IX, 00-687 Warszawa. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli to: uklad@topsecret.com.pl.

Obwieszczenie


20.01.2023

Informacja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu

+

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. informuje, że z dniem 7 maja 2021 r. zostało zakończone uproszczone postępowanie układowe prowadzone wobec dłużnika TOP Secret spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XIV GRz 1/20, z uwagi na uprawomocnienie się tego dnia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Z dniem zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego dotychczasowy nadzorca sądowy, tj. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 p.r.). Zgodnie z treścią art. 324 ust. 2 p.r., obwieszczenie o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 246/2021 (6391) z dnia 21 grudnia 2021r., poz. 79388.

Obwieszczenie

10.06.2021

Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu i wyznaczeniu do pełnienia funkcji nadzorcy wykonania układu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

+

Szanowni Państwo,

Postanowieniem z dnia 5 marca 2021r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego TOP SECRET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, sygn. akt XIV GRz 1/20, zatwierdził układ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 15 grudnia 2020r. w Łodzi oraz wyznaczył do pełnienia funkcji nadzorcy wykonania układu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie. Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu i wyznaczeniu nadzorcy wykonania układu ukazało się w dniu 18 marca 2021r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 53/2021 (6198) poz. 18975. Wedle wiedzy Nadzorcy postanowienie sądu restrukturyzacyjnego nie jest jeszcze prawomocne.

Obwieszczenie

05.02.2021

Informacja o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

+

Szanowni Państwo,

w dniu 29 grudnia 2020 r. Top Secret spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi złożyła wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Obwieszczenie o złożeniu wniosku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 4 lutego 2021 r. pod poz. 8503.

Obwieszczenie