Inne postępowania

Postępowania

Zylia sp. z o.o.

Status: Zakończone

Szanowni Państwo,

wobec spółki Zylia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Mostowa 27 (61-854), KRS: 0000270693, prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne pod sygn. akt: PO1P/GRz-nu/149/2023. Postępowanie to prowadzone jest jako postępowanie o zatwierdzenie układu.

Na podstawie zawartej umowy funkcję nadzorcy układu pełni Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Spółka Zylia sp. z o.o. nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

Dzień układowy został wyznaczony na 23 maja 2023 roku. Akta sprawy udostępnia się w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 9:00-14:00.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań, a także poznan@zfrsa.pl oraz numer telefonu: 537 408 403.


18.10.2023

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego

+

Nadzorca układu zawiadamia, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu Zylia sp. z o.o. sąd, postanowieniem z 14 września 2023 r. odmówił zatwierdzenia układu.

Postanowienie jest prawomocne.