Dla firm w kryzysie

Osła­bie­nie za­ufa­nia do fir­my po­wo­du­je utra­tę fi­nan­so­wa­nia, dzia­ła­nia win­dy­ka­cyj­ne kon­tra­hen­tów, a w efek­cie odej­ście klien­tów.

Przy­go­to­wu­je­my i wdra­ża­my kom­plek­so­we roz­wią­za­nia dla firm w kry­zy­sie, dzia­ła­ją­cych pod ro­sną­cą pre­sją oto­cze­nia bi­zne­so­we­go. W za­leż­no­ści od sy­tu­acji kry­zy­so­wej do­bie­ra­my opty­mal­ne na­rzę­dzia: od re­struk­tu­ry­za­cji roz­wo­jo­wej po wy­ko­rzy­sta­nie są­do­wych pro­ce­dur, prze­wi­dzia­nych w no­wym Pra­wie re­struk­tu­ry­za­cyj­nym.

Ja­ko li­cen­cjo­no­wa­ni do­rad­cy re­struk­tu­ry­za­cyj­ni bie­rze­my na sie­bie od­po­wie­dzial­ność za rze­tel­ną re­ali­za­cję pro­gra­mów na­praw­czych i spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie fir­my przez pro­ce­du­ry są­do­we.

Rozwiń wszystko

Plan restrukturyzacyjny

- przygotowanie, wdrożenie i nadzór nad wykonaniem

Opracowujemy programy działań naprawczych w formie dokumentu, który będzie podstawą planowanych zmian i punktem wyjścia do zawarcia porozumienia z wierzycielami. Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni bierzemy odpowiedzialność za realizację planu, pełniąc funkcję zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Negocjacje i porozumienie z wierzycielami

w tym umowy „standstill”

Prowadzimy negocjacje z wierzycielami przy zawieraniu porozumień układowych oraz pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań. Negocjujemy umowy „standstill”, pozwalające na zawieszenie wymagalności roszczeń, zaniechanie windykacji i rozpoczęcie rozmów o restrukturyzacji zadłużenia.

Funkcja nadzorcy i zarządcy

w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni możemy być wyznaczani przez zarządy zagrożonych firm do prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych pod nadzorem sądu. Doświadczenie oraz dobra reputacja naszych doradców umożliwia uzyskanie zgody sądu restrukturyzacyjnego, uzależnionej od poparcia co najmniej 30% wierzycieli.

Zarząd tymczasowy

Interim management

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą menedżerską. Nasi menedżerowie pełnią funkcję dyrektorów ds. restrukturyzacji (CRO – chief restructuring officer) w firmie. Wprowadzając menedżera tymczasowego realizujemy zaplanowane działania naprawcze w warunkach kryzysowych.

Analiza przedrestrukturyzacyjna

oraz diagnostyka kryzysowa

Identyfikujemy przyczyny kryzysu pochodzące zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz firmy. Analizujemy efektywność działalności operacyjnej, zdolność zarządczą, strategię rozwoju, wykorzystywane technologie oraz politykę kosztową i cenową.

Dynamiczny proces wypracowania układu

InsoLAB

  • To autorski program przygotowywania i wdrażania rozwiązań restrukturyzacyjnych, który pozwala na szybkie znalezienie platformy porozumienia między wierzycielami i firmami w kryzysie.
  • Oparty jest o warsztatowe i praktyczne podejście do analizy i konstruowania rozwiązań przywracających wzrost firmom.
  • Pozwala na dynamiczny proces wprowadzania zmian, dzięki zaangażowaniu specjalistów obu stron poszukujących wyjścia z kryzysu, przy współudziale konsultantów zewnętrznych.
  • Wykorzystuje narzędzia i doświadczenia w prototypowaniu modeli planów restrukturyzacyjnych, umożliwiające szybki wybór najlepszego rozwiązania.
  • Zapewnia optymalizację pod kątem prawnym od momentu samego rozpoczęcia procesu, co umożliwia sprawne postępowanie przed sądami restrukturyzacyjnymi.

Doradztwo i finansowanie

Doradztwo finansowe i wsparcie pozyskania nowego finansowania

Optymalnie wykorzystujemy wewnętrzne źródła finansowe w firmie. Wspieramy pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów – instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne, inwestorów branżowych.

Pakiet Pomoc Publiczna

w tym Test prywatnego wierzyciela i Test prywatnego inwestora

Doradzamy w zakresie Pomocy Publicznej w sytuacji, gdy prowadzone są działania zmierzające do umorzenia zobowiązań wobec instytucji państwowych (np. z tytułu podatków, kar umownych oraz innych). Wykonujemy testy prywatnego wierzyciela i inwestora mające na celu wykazanie, że zachowanie państwa odpowiada działaniom prywatnego podmiotu.

Komunikacja kryzysowa

Wdrażamy standardy PR w sytuacji kryzysowej – szkolimy pracowników bezpośredniego kontaktu, realizujemy kampanie kryzysowe, w tym odbudowy reputacji firmy. Opracowujemy standardy komunikacji wewnętrznej – redagujemy materiały informacyjne, kształtujemy motywację i postawy lojalnościowe u pracowników, wspieramy kadrę zarządzającą w zakresie wystąpień publicznych. Obsługujemy złożone procesy komunikacji z wierzycielami.

Dowiedz się więcej o Prawie restrukturyzacyjnym.